Drift og vedlikeholdsbudsjettet for fylkesveiene bør fortsatt prioriteres neste år. Det fremgår i en strategisak som vil være retningsgivende for arbeidet med Vest-Agder fylkeskommunes årsbudsjett for 2016 og for økonomiplanen for de kommende fire årene. Saken ble onsdag behandlet i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø. Den skal også behandles i fylkesutvalget og fylkestinget i juni.

Fylkeskommunens budsjett til drift og vedlikehold av fylkesveiene er styrket de siste årene, slik at aktiviteten er opprettholdt. Det er foretatt beregninger som viser er det er behov for et årlig budsjett i Vest-Agder på 317 millioner kroner for å stoppe forfallet. I dag er drift og vedlikeholdsbudsjettet  på 227,5 millioner kroner.

Prisnivået i driftskontraktene med firmaer som utfører arbeider på veiene har økt vesentlig mer enn den generelle kostnadsøkningen de siste årene. Dette har ført til at aktiviteten er den samme som i 2010. Til tross for en økt prioritering fra fylkeskommunens side øker derfor forfallet.

Et arbeidsutkast til en regional skredsikringsplan, som ble offentliggjort av Statens vegvesen, viser til 39 registrerte skredpunkter som anbefales utbedret til et kostnadsanslag på over 100 millioner kroner.

EU-direktivet om minste felles sikkerhet i tunneler gjelder foreløpig kun for riksveinettet. Vegdirektoratet er imidlertid av den oppfatning at direktivet også skal gjelde for fylkesveier. Fylkeskommunen bør tilstrebe en standard i henhold til kravene der hvor det er mulig, innen tidsfristen 2019. Kostnaden for å fjerne forfall og gjøre nødvendig oppgraderinger til EU-direktivet er anslått til 140 millioner kroner.

Beregningene viser et behov på om lag 2-300 millioner kroner for å fjerne forfall og gjøre tilhørende oppgradering av fylkesveibruene i Vest-Agder. Dette omfatter derimot ikke alt av forsterkningsbehov eller ønskede utbedringer av flaskehalsbruer.

Det forventes at det kommer en avklaring om Hidra fastlandsforbindelse i løpet av 2015. Dette vil legge føringer for investering på vei i 2016. Flere prosjekter vil være potensielt usikre omkring sluttsum. Det planlegges også  for oppstart på fylkesvei 44 Flekkefjord bybru, et prosjekt som vil kreve et betydelig økonomisk løft for å kunne realiseres.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. mai 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer