- I arbeidet med planlegging av utbyggingen av E39 på strekningen Lyngdal vest - Ålgård øst skal Vegdirektoratet gjennomføre ytterligere utredning av Jærlinja, det vil si en alternativ trasé mellom Sandnes og Flekkefjord. Det er behov for nærmere utredning av Jærlinjas betydning for lokal og regional utvikling, samfunnsøkonomisk nytte, forhold som gjelder togtransport og valg av reisemiddel og følger for matjord og naturmangfold ved en eventuell utbygging. En slik utredning kommer i tillegg til utredninger som allerede er gjennomført. Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at han nå har mottatt Statens vegvesens utredning ”Prosjekt E39 Lyngdal vest – Ålgård.

Overordnet vurdering av Jærlinja sammenlignet med linje i korridor nær dagens E39 på strekningen Feda – Hove”. Utredningen er utført etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet i februar i år.

Tilleggsutredninger og planprogram
Tilleggsutredningene skal gjennomføres ved utarbeiding av planprogrammet, før dette oversendes til planmyndigheten (kommunen) for behandling.

Statens vegvesen vil gjennom arbeidet med planprogrammet ta stilling til om man skal anbefale at Jærlinja skal være med videre i utarbeiding av kommunedelplan med konsekvensutredning. I arbeid med planprogrammet vil også andre korridorer, delstrekninger og kombinasjoner bli vurdert.

Planprogrammet skal avklare hvilke korridorer som skal utredes, hvilke konsekvenser som skal utredes, planprosessen og medvirkning. Det tas sikte på at planprogrammet for kommunedelplanarbeidet vil bli lagt ut til offentlig ettersyn rundt nyttår.

For flere opplysninger - se:

Brev av 12. februar 2015 fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. mai 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer