Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 behandlet i dag et forslag til strategi for arbeidet med folkehelse og levekår i agderfylkene. En egen faggruppe har arbeidet frem anbefalinger som inngår i strategiforslaget. Det vi fremover bli lagt vekt på at folkehelse skal inngå som et tema i all planlegging. Det skal gjøres innsats for å utjevne sosiale ulikheter i helse. Et sentralt tiltak vil være å fremskaffe best mulig over status for folkehelsen. Den politiske samordningsgruppen legger opp til at det skal gjennomføres folkehelseundersøkelser som omfatter alle aldersgrupper i høst og neste år.

Høsten 2015 skal det foretas en folkehelseundersøkelse som er et ”Pilotprosjekt” i Aust-Agder, Vest-Agder og Vestfold. Resultatet vil foreligge på regionnivå for de fem regionene i Agder-fylkene. Undersøkelsen vil bli gjenstand for analysearbeid.

Ungdata skal gjennomføres fra 2016, i samme år for alle kommuner både i grunnskole og i videregående opplæring. Det dreier seg om lokale ungdomsundersøkelser der ungdom over hele landet svarer på spørsmål om ulike sider ved deres liv og livssituasjon. Undersøkelsene gjennomføres elektronisk i skoletiden og er rettet inn mot skoleelever i ungdomsskolen og i videregående opplæring)

Det tas også sikte på at analysekompetansen i kommuner, fylkeskommuner og forskningsmiljøer i Agder må utnyttes best mulig for å finne frem til treffsikre tiltak.

Kommuner og fylkeskommuner skal ha et løpende oversiktsarbeid. Det betyr at en jevnlig følger med på kildene til informasjon, og danner seg et grunnlag for beslutninger. Dette skal være en del av kommunenes og fylkeskommunenes ordinære virksomhet. Resultatet av et godt oversiktsarbeid gir muligheten til et langsiktig og kunnskapsbasert folkehelsearbeid.

Utviklingen i helsetilstand og demografi gjør det nødvendig å investere i befolkningens helse. Samfunnet påføres stadig økende kostnader knyttet til sykdom, og dårlig helse reduserer produktiviteten blant befolkningen i arbeidsfør alder. Helseutfordringene krever sektorovergripende tiltak.

For å øke fokus på folkehelse må tematikken drøftes i forhold til alle fagområder i de kommunale- og regionale planprosesser.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. juni 2015 | Skriv ut siden