Fylkestinget bevilget i sist møte et ekstra tilskudd på 832 000 kroner til Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet. Vest-Agder fylkeskommune stiller også en driftsgaranti på 1,5 millioner kroner frem til1. juni 2016. Videre ber fylkestinget stiftelsen utarbeide en langsiktig strategi for Fullriggeren Sørlandet.

I 2013 vedtok Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune å arbeide for en økning av det statlige tilskuddet til Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet ut ifra en 70/30-fordelingen mellom stat og region. I 2015 har Kulturdepartementet fulgt dette opp gjennom en økning av driftstilskudd til totalt kr. 7 107 000. Økningen er fulgt opp av Kristiansand kommune og forutsetter at fylkeskommunen øker sin del for å dekke inn det resterende. Kristiansand kommune har dessuten vedtatt å stille en driftsgaranti på 1,5 millioner kroner i ett år, så fremt Vest-Agder fylkeskommune vedtar å stille tilsvarende garanti.

Fullriggeren Sørlandet har gjennom de seneste årene forsøkt å få til en bærekraftig driftsøkonomi gjennom en omstilling av driften. Dette er i perioden 2011-2014 gjort gjennom utleie av skipet til Class Afloat. Class Afloat har fra 2014 ikke ønsket å fortsette samarbeidet. Erfaringene viser imidlertid at helårsdrift er den mest lønnsomme modellen for driften av skipet. Stiftelsen har derfor utarbeidet en strategi for hvordan driften av skipet bør organiseres fremover.

I strategien anbefaler stiftelsen en ny skolesatsing kalt A+ Academy. Denne satsingen medfører høyere risiko, men også bedre økonomi om den lykkes. Skolen vil ha plass til 60 elever fra hele verden og bygger på fire grunnpilarer; økt kunnskap gjennom et eget program, praktiske ferdigheter, sosial trening på tvers av etnisitet,

religion og ulike kulturer, samt fokus på holdning og adferd. Det legges opp til feltstudier i 20-25 forskjellige land for å gi bedre unik forståelse og innsikt i ulike kulturer. Per dags dato er det 32 påmeldte elever til oppstart høsten 2015. For neste skoleår 2016 er det 50 elever som allerede har søkt om plass.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. juni 2015 | Skriv ut siden