E18 E39 Vige K3 Fotomontasje

Kryss Vige på strekningen Vige-Rv9. Foto: Statens vegvesen

Fylkestinget avga i dag en høringsuttalelse til et forslag til kommunedelplan for en ny trase for E18/39 mellom Vige på østsiden av Kristiansand og Volleberg i Songdalen kommune. Veiprosjektet betegnes som Ytre Ringvei. Fylkestinget fattet et vedtak hvor det det uttrykkes at Vest-Agder fylkeskommune, etter en samlet vurdering, legger vekt på ikke-prissatte konsekvenser for friluftslivet, nærmiljø, landskap og bomiljø når det gjelder trasèvalg.

Minst mulig inngrep og støy
I fylkestingets vedtak pekes det på at Ytre Ringvei går gjennom svært viktige regionale og lokale friluftslivsområder, slik det blant annet er beskrevet i regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse. Uavhengig av valg av korridorer må avbøtende tiltak i det videre planarbeidet vektlegges for å minimalisere inngrep og støy. I krysningspunkt, tunnelåpninger og bro/er må det spesielt tas hensyn til landskapet.

Del av stamveistrekningen Oslo-Stavanger
Fylkeskommunen vektlegger at Ytre Ringvei er en viktig del av den sammenhengende stamveistrekningen Oslo - Stavanger og at det derfor er viktig at det stilles store krav til planarbeidet. Veistrekningen inngår i porteføljen til Nye Veier as. Fylkeskommunen er opptatt av at framdriften av detaljreguleringsplanarbeidet også skjer på en effektiv og god måte.

Fylkestinget forutsetter at kollektivrelaterte tiltak i forbindelse med Ytre Ringvei inngår i utbyggingen.

av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, publisert 16. juni 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer