Fylkestinget besluttet i forrige uke at Vest-Agder fylkeskommune vil arbeide aktivt for å fremme Kristiansand Havn KF som et nasjonalt intermodalt trafikknutepunkt og som nasjonal knutepunktshavn som binder sammen transport på sjø, bane og vei. Fylkeskommunen vil følge opp dette arbeidet i forbindelse med innspill til neste Nasjonal Transportplan og styrke gods- og passasjergrunnlaget for utenlandsrettede transporttilbud i tråd med Agders internasjonale strategi og Regionplan Agder 2020. Bakgrunnen for vedtaket er at fylkeskommunen er invitert til å gi et høringssvar som et innspill til en Nasjonal Havnestrategi for perioden 2014 til 2023, som regjeringen publiserte i januar i år.

Viktig havn for Sørlandet
Kristiansand Havn KF eier og drifter fergeterminal, containerterminal, terminal for cruiseskip, våt-/tørrbulkterminal, stykkgodsterminal og offshore-/supplyterminal. Regionalt er Kristiansand Havn den desidert største og viktigste av havnene og har avgjørende betydning for de store import- og eksportbedriftene på Sørlandet.

Ønsker sterkere kopling mot Europa
Fylkestinget gjorde det også klart at fylkeskommunen er positiv til deltakelse i Interreg-prosjekter som kan bidra til å bygge internasjonale nettverk og å profilere Kristiansand havn som et attraktivt og foretrukket knutepunkt, og styrke samarbeid med Hirtshals for å realisere gevinstene av koblingen til EUs transportnettverk.  Videre er fylkestinget  positiv til deltakelse i europeiske interesseorganisasjoner for maritime regioner som The Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR), Nordisk Transportpolitisk nettverk (NTN) og Nordsjøkommisjonen.

Havn som effektivt knutepunkt
Nasjonal Havnestrategi 2014-2023  er en del av regjeringens arbeid med å legge til rette for at mer av godstransporten skal over på sjø. Den nasjonale havnepolitikken legger til rette for at havnene skal utvikles til effektive knutepunkt som fremstår som attraktive for vareeiere og transportører.

Strategien vektlegger følgende fire hovedsatsninger:

- Å forenkle havnestrukturen 
- Å utvikle effektive, intermodale knutepunkt gjennom styrking av stamnetthavn-regimet 
- Å legge til rette for sterkere og mer robuste havner 
- Å utvikle et regelverk for havnekapital som legger til rette for markedsorienterte havner til det beste for sjøtransporten.

Sterk nasjonal posisjon
Kristiansand Havn FK ønsker å innta en aktiv rolle i forbindelse med den nasjonale havnestrategien for å styrke sin posisjon og for å kunne gå inn i en enda mer aktiv rolle, både lokalt, regionalt og nasjonalt.  Det er også viktig for Kristiansand Havn å innta en slik rolle slik at de kan posisjonere seg for å ta del i midler som blir stilt til disposisjon i kommende Nasjonal Transportplan-rullinger.

av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, publisert 22. juni 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer