I forbindelse med at fylkesutvalget i går drøftet en strategiplan forut for fylkeskommunens budsjettarbeid kommende høst vedtok et flertall i utvalget å avgi en uttalelse til regjering og Storting. I uttalelsen uttrykkes det bekymring knyttet til skatteinngang, situasjonen for landsdelens oljerelaterte industri og den stigende arbeidsledigheten.

Uttalelsen har følgende ordlyd:

Fylkesutvalget i Vest-Agder er tilfreds med at regjeringen og Stortinget har styrket kommuneøkonomien ved framlegging av Revidert Nasjonalbudsjett, men fylkesutvalget er bekymret for om dette er tilstrekkelig, fordi den skattesvikten som ser ut til å fortsette ut året kan komme til å bli mer dramatisk enn det en ser nå.

Næringslivet i Vest-Agder er, i større grad enn i resten av landet, sterkt konjunkturavhengig som følge av den store oljerelaterte industrien i vårt fylke. En industri som står for 2/3 av landsdelens samlede omsetning. Derfor er vi i vårt fylke sårbare i den situasjonen denne industrien står i nå, en situasjon som høyst sannsynlig vil forsterke seg.

Vi registrerer stigende arbeidsledighet dag for dag, og fylkesutvalget ber regjeringen og Storting om å forsterke virkemiddelapparatet og stimuleringsverktøy for å motvirke en ytterligere dramatisk utvikling i fylket og landsdelen.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. juni 2015 | Skriv ut siden