Fylkesutvalget behandlet tirsdag en strategisak som legger føringer for fylkeskommunens budsjettarbeid. I saken inviteres de politiske organene til å velge hovedretning for den neste fireårsperioden. Dokumentet tar opp hovedsatsinger og prinsipielle spørsmål. I tillegg til å følge opp flere satsingsområder innen utdanning og kommunikasjon er det klart at fylkeskommunen skal være en pådriver for gode klima- og energitiltak. Det skal oppnås blant annet ved å ha fokus på gode kollektivløsninger og gjennom bidrag til utvikling av ny teknologi og tiltak i egne bygg.

Dette er hovedprioriteringene fra fylkesutvalget:

Vest-Agder Fylkeskommune fortsetter å følge opp hovedsatsingsområdene innenfor utdanning og kommunikasjon.

Fylkeskommunen skal være en pådriver for gode klima- og energitiltak og oppbygging av kompetanse i regionen og nasjonalt. Det oppnås blant annet ved å ha fokus på gode kollektivløsninger, bidrag til utvikling av ny teknologi, tiltak i egne bygg, tilrettelegging av ladestasjoner og bruk av alternativt drivstoff. Påvirkningsarbeid ved utlegging av fiberkabler må ha høy prioritet.

Vest-Agder Fylkeskommune skal jobbe for regional utvikling, og vil skape rom for satsinger som gjør Vest-Agder Fylkeskommune til en attraktiv samarbeidspartner for gode regionale prosjekter. Landsdelens levekårsutfordringer skal vies spesiell oppmerksomhet.

Kunnskapsoverføring til nye fylkestingsrepresentanter vektlegges, spesielt kunnskap om Regionplan Agder 2020.

Fylkeskommunen som arbeidsgiver bør medvirke til kunnskapsbasert omstilling og innovasjon.

Styrke de videregående skolenes arbeid med det psykososiale miljø.

Økt satsing på Fagskolen gir behov for nye lokaliteter.

Det er ønskelig med noen flere forskerlinjer og TAF-klasser i våre videregående skoler.

Styrke arbeidet med å sikre lærlingeplasser i samsvar med målsetting i samfunnskontrakten. Det er ønskelig at antall lærlingeplasser i fylkeskommunen økes ytterligere.

-           Voksenopplæringen bør styrkes

-           Videreutvikle arbeidet med å sikre gjennomføringsmålet i videregående skole

-           Videreutvikle læreres muligheter for hospitering i næringslivet.

-           Skolene skal arbeide med skolebasert vurdering for å identifisere forbedringsområder i undervisningen.

-           Styrke egenvurderingen hos elevene i videregående skole

Styrke rammen for frivillig sektor utover deflatorregulering.

Aktiviteten for øvrig må tilpasses utfordringene i kommuneøkonomien, og dette kan medføre behov for endringer og omprioritering av midler.

Innenfor økonomiske prioriteringer er følgende vektlagt:

Det budsjetteres med netto driftsresultat på minst 4 prosent i hele økonomiplanperioden.

Fylkeskommunen fortsetter sin strategi med høyt nivå på driftsfinansiering av investeringer for å sikre en sunn økonomi, og fortsatt høy prioritering av investeringsporteføljen.

Det er en målsetting å sikre en moderat grad av gjeldsøkning.

Vedtaket er et fellesforslag fra Frp, Krf, V og Høyre.

Fylkestinget vil i midten av juni fatte de endelige beslutningene i saken.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. juni 2015 | Skriv ut siden