Utvikling av skognæringen er en del av fylkeskommunens ansvar for regional utvikling. Da fylkesutvalget tirsdag hadde kystskogbruket på dagsorden ble det klart at skogbruket har et betydelig næringspotensial. Skognæringen i kystskogfylkene skapte produksjonsverdier for 20,7 milliarder kroner i 2011. Virksomhetens andel av norsk produksjon og sysselsetting har samtidig vært økende over tid. Skognæringen i kystskogbruket sysselsatte i 2013 i nærmere 13 500 personer iberegnet ringvirkninger

Det er gode vekstvilkår for skog langs kysten, og resultatet av skogreising midt på 1900-tallet gjør at Kystskogbruket om noen tiår vil ha nær halvparten av landets produktive skogareal. For å utnytte et voksende potensial har fylkene fra Finnmark til Vest-Agder samlet seg i et Kystskognettverk.

Milliardomsetning

Skog- og trenæringen på Agder er betydelig. I 2009 viste en kartlegging at næringen sysselsetter 2100 personer og total omsetning i verdikjeden er på 3,7 milliarder kroner. Næringen dekker hele verdikjeden fra videreforedling av tømmer til trelast, elementproduksjon, papir og tremasse, plater, vinduer, dører, trapper, møbler og innredning. Vest-Agder avvirker i dag i underkant av halvparten av bærekraftig hogstvolum.

Potensialet for å øke den lokale avvirkningen er stor, og kommer som en konsekvens av tidligere skogreising. Cirka halvparten av dagens avvirkning blir i dag eksportert til utlandet. Ved en lokal foredling er verdiskapningen ti ganger så stor som ved eksport. Gjennom en dreining mot grønne næringer og satsing på lokal foredling vil det lokalt være muligheter til stor vekst i verdiskapingen innenfor næringen. Et regjeringsoppnevnt utvalg har under gitte forutsetninger antydet at kystskogbruket har et økonomisk omsetningspotensial på rundt  60 milliarder kroner per år. Det er en firedobling fra nivået i 2011.

Klimagevinster

Kysten har historisk sett hatt stor verdiskaping. I dag er det også store, spennende utviklingsmiljøer lokalisert her. For skognæringen vil disse miljøene være utviklende å samarbeide med. Samtidig er den økte oppmerksomheten på bioøkonomien og det grønne skiftet positivt for skognæringen, - en næring basert på fornybare ressurser med muligheter som gir godt miljø og gevinst for klimaet.

Biomasse er et fleksibelt råstoff, kan benyttes til en rekke formål og er også det eneste fornybare karbonbaserte råstoffet vi kjenner. Biobrensel kan erstatte fossile brensler direkte, og med dette bidra til betydelige reduksjoner i klimagassutslipp. Det pågår en rivende teknologisk utvikling. Alt som kan lages av olje, kan lages av tre. Skog- og trenæringen langs kysten kan bidra vesentlig til økt verdiskaping og sysselsetting i regionene. Samtidig kan de bidra til å løse den globale klimautfordringen.

Ny industri

Vest-Agder skog- og trenæringsforum har blant annet pekt på mulighetene som ligger i økt satsning på FoU-arbeid på biokarbon/trekull, med mål om industrietablering i Vest-Agder. Fylket har en stor del energikrevende smelteverksindustri, der biokarbon/trekull har et stort potensiale til å erstatte fossilt kull - på en mer bærekraftig og miljøvennlig måte. Situasjonen i oljeindustrien lokalt er at denne nå er i en periodisk nedgangsfase. Dette kan innebære noen muligheter for å overføre noe kompetanse herfra inn mot «den grønne oljen».

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. juni 2015 | Skriv ut siden