I Vest-Agder er de historiske byene Flekkefjord, Farsund, Mandal og Kristiansand et av hovedsatsingsområdene i fylkeskommunens strategi for kulturminnefeltet. Det er nå utarbeidet en strategi for de historiske byene. Denne ble i sist møte fastsatt av fylkestinget. Den vil være retningsgivende for fylkeskommunens videre arbeid med de historiske byene når det gjelder by- og tettstedsutvikling.

Forholdet mellom bevaring, bruk og utvikling er utfordrende. Fylkeskommunen har som regional kulturminnemyndighet og utviklingsaktør et vesentlig ansvar for å peke på muligheter og begrensninger. I strategien er det utformet visse prinsipper for utvikling og bevaring av de historiske byene i Vest-Agder.

Fylkeskommunen er i utgangspunktet positiv til tiltak for å skape nytt liv og ny aktivitet i de bevaringsverdige byområdene gjennom fortetting, bruksendring og funksjonsblanding – gitt byens særpreg respekteres. Videre må randsonene utvikles med bevissthet. Strategien vil legge føringer for behandling av arealplaner og enkeltsaker innenfor de historiske byområdene og i randsonene.

Fylkeskommunen kan bidra til diverse utviklingstiltak i byene. Fylkeskommunen vil tilby kommunene en verktøykasse med ulike ressurser til dette arbeidet. Kommunene kan selv ta initiativ til hvilket verktøy de vil benytte i egen by. I første omgang må strategien følges opp av kulturhistoriske stedsanalyser for den enkelte by, hvor prinsippene nyanseres og konkretiseres.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. juni 2015 | Skriv ut siden