Fylkestinget signaliserte i går at kollektivtrafikken i agderfylkene etter hvert må over på fornybart drivstoff. Biogass, biodiesel, elektrisk kraft og ladehybrider må vurderes og pilotprosjekter bør settes i gang snarest mulig. Dette ble klart da tinget behandlet en rapport som firmaet Analyse & Strategi AS har utarbeidet på oppdrag fra Agder Kollektivtrafikk AS. Rapporten "Alternative drivstoffer til bussene i Agder" omfatter en helhetlig analyse av alternative drivstofftyper og bussteknologier. Den viser også økonomiske og miljømessige konsekvenser for drivstoffalternativene.

Alternative drivstoff
Fylkestinget mener at den anbefalte strategien på en god måte avveier mål om å redusere lokal luftforurensning med ambisjoner om å få til mest kollektivtrafikk for de tilgjengelige ressurser. Ved å følge strategien vil regionen gi et godt bidrag til å nå nasjonale klima- og kollektivmål. Fylkestinget er positiv til at AKT gjennom sitt arbeid følger med på utviklingen i alternative drivstoff og at en også vurderer lokale muligheter som dukker opp

Todelt strategi
Rapporten anbefaler en todelt strategi. For busser som betjener byer og tettbygde strøk, som typisk kjører rundt 70.000 kilometer årlig, gir en Euro VI dieselhybrid best miljøgevinst per investerte krone. I slike områder er miljøkonsekvensene størst, noe som forsvarer en høyere miljøsatsing enn i regionene. Hybridbussens fortrinn gjelder spesielt by/tettbygde strøk med kort avstand mellom holdeplassene. Man bør unngå traser med for mye bakker. Der vil en Euro VI B7 dieselbuss være et bedre alternativ fordi hybridbussene ikke kommer like mye sin rett her.  På lengre sikt bør elektriske busser eller ladehybrider vurderes. Ladbare hybridbusser kan være i serieproduksjon cirka. 2016-17, mens elektriske busser i følge industrien selv kan være i serieproduksjon cirka 2020.

Drivstoffstrategien planlegges iverksatt  fra 2017/2018 i forbindelse med oppstart bussanbud i Kristiansand.

av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, publisert 18. juni 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer