Fylkesutvalget besluttet tidligere i denne uken at det skal igangsettes arbeid med en regional planstrategi for perioden 2016–20202. Det anbefales at Vest-Agder fylkeskommune samarbeider med Aust-Agder fylkeskommune om å utarbeide og vedta en felles strategi for Agder. En regional planstrategi er et verktøy for å ta stilling til hvilke regionale planspørsmål som er viktig å arbeide med i en fylkestingsperiode. Planstrategien skal utarbeides, og vedtas av fylkestinget, senest innen et år etter konstituering. Fylkesrådmannen ønsker å legge til rette for at den regionale planstrategien kan vedtas våren 2016.

En regional planstrategi skal inneholde:

• en redegjørelse for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer
• en vurdering av langsiktige utviklingsmuligheter
• en prioritering av spørsmål for videre regional planlegging
• en oversikt over oppfølging av prioriterte planoppgaver
• et opplegg for medvirkning i planarbeidet

I den gjeldende planstrategien er det fastsatt at hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder 2020 skal videreføres, og legges til grunn for de andre regionale planene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har oppfordret fylkeskommunene på Agder om å vurdere en felles planstrategi for neste planstrategiperiode. Departementet anser det som viktig å samordne aktuelle planer både innad i fylket og mellom Agderfylkene for å møte utfordringene i by- og tettstedsutvikling på en best mulig måte. Videre oppfordres fylkeskommunen til å gjøre en ny vurdering når det gjelder å prioritere en regional kystsoneplan i planperioden.

Regionreformen må også tas hensyn til i utformingen av planstrategien. I et brev til fylkeskommunen skriver departementet at: "Gjennom de regionale planstrategiene skal planaktørene forplikte seg til å ta stilling til hva som er de viktigste utfordringene i en region, og hvilke regionale planer som skal prioriteres i den kommende valgperioden for å møte disse utfordringene. Det vil her være naturlig å drøfte aktuelle kommune- og fylkessammenslåinger, og hvilke konsekvenser dette kan få for regionen."Som en del av prosessen med å utvikle planstrategien vil det blir opp til det nye fylkestinget å vurdere hvordan dette skal behandles.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. juni 2015 | Skriv ut siden