Fylkesutvalget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune øker rammebevilgningen til Innovasjon Norge Agder for etablerertilskudd i 2015 med en million kroner. Behovet for etableretilskudd i fylket er stort. Innovasjon Norge Agder har ved utgangen av juli disponert rammen på fire millioner kroner som fylkeskommunen har tildelt for 2015. Innovasjon Norge har forespurt fylkeskommunen om økning i årets rammebevilgning for å imøtekomme det store behovet.

Fylkeskommunen har bevilget en rammebevilgning til Innovasjon Norge i 2015 på sju millioner kroner. Tre millioner kroner er tildelt bedriftsutvikling i distriktene og fire millioner kroner er tildelt etablerertilskudd i hele fylket.

NODE-klyngen har tatt initiativ ovenfor fylkeskommunen for å drøfte hva fylkeskommunen og andre aktører i regionen kan bidra med i den omstillingssituasjonen næringen nå er inne i. NODE-bedriftene står ovenfor store nedbemanninger høsten 2015 og et av tiltakene som er lansert for å møte utfordringene, er styrking av tilbudet for nyskaping og nyetablering.

Fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen mener at det i den situasjonen deler av regionens næringsliv er inne i, er svært viktig at det er tilstrekkelig kapasitet i de virkemidlene som kan bidra til å fremme nyskaping og nyetableringer. Det har vært avholdt et møte mellom de to fylkeskommunene i Agder, NAV Aust- og Vest-Agder, Innovasjon Norge Agder, Innoventus Sør og NODE om samarbeid og mulige tiltak. En hovedutfordring for aktørene er mangel på midler til økt kapasitet og igangsetting av nye tiltak.

Innoventus Sør AS har inngått samarbeid med næringsklyngene i regionen om nyetableringer innenfor disse næringene. En styrking av ordningen med etablerertilskudd vil være viktig for å forsterke effekten av dette samarbeidet.

Fylkeskommunene er bedt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet om innspill til omstillingsutfordringer i det enkelte fylke. I forrige uke ble det for øvrig kjent at regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner ekstra for inneværende år for å bidra til omstilling i norsk økonomi. Pengene skal gå til ordninger i Innovasjon Norge. 60 millioner kroner er tiltenkt til etablerertilskudd og 40 millioner kroner til å øke forsknings- og utviklingskontrakter. Regjeringens forslag må behandles av Stortinget, gjennom en egen proposisjon.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. august 2015 | Skriv ut siden