NHO og LO har kommet med en omfattende tiltakspakke for å styrke yrkesutdanningene. Tiltakene ble lagt frem under Arendalsuka, der NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-sjef Gerd Kristiansen presenterte et felles politikkdokument. - Politikkdokumentet tar for seg 16 gode tiltak som NHO og LO mener vil få flere søkere til yrkesfagene, få flere gjennom til fagbrev, bidra til at flere arbeidsgivere ser verdien i lærlinger og at samfunnet ser verdien i faglært arbeid, sier Skogen Lund.

Årets søkertall til videregående skole viser at flere ungdommer velger en yrkesfaglig vei. Samtidig blir det flere læreplasser i mange fag og bransjer. Det er likevel betydelige utfordringer med frafall underveis i løpet, og fremdeles er det hvert år flere tusen søkere til læreplass uten tilbud.

NHO og LO vil blant annet jobbe for:

- Flere målrettede tiltak for å skaffe flere læreplasser
- Mer samarbeid mellom skole og arbeidsliv
--Utvidet rett til videregående opplæring
- Mer vekt på praktiske ferdigheter i grunnskolen

NHOs Kompetansebarometer viser at 60 prosent av bedriftene har behov for fagarbeidere de neste fem årene. Hver tredje bedrift har et stort behov.

SSB anslår at det vil være behov for over 300 000 flere fagarbeidere i 2030 sammenliknet med i dag og at det vil være en underdekning på 90 000 fagarbeidere i 2035.

Les hele poltikkdokumentet

Tiltakene adresseres til politikere, myndigheter og arbeidslivets parter. Næringslivet må også bidra med flere læreplasser.

NHO og LOs 16 tiltak: 

1. Flere læreplasser - lærebedriftene må sikres gode rammevilkår gjennom statlig finansiering

2. Samarbeid skole og arbeidsliv - fylkeskommunene må sikres forutsigbare stimuleringsmidler

3. Lærlingklausuler skal være hovedregelen ved offentlige innkjøp

4. Utstyrsparkene på skolene må være moderne og attraktive

5. Flere fleksible opplæringsløp og bedre individuell tilpasning

6. Behov for et styrket trepartssamarbeid - partsorganene skal ha sterk innflytelse på fag- og yrkesopplæringen

7. Opplæringskontorene bør ha partsrepresentasjon i styrene

8. Tilbudsstrukturen skal gi relevante innganger til programområdene og lærefagene i tråd med arbeidslivets behov

9. Det må rekrutteres flere yrkesfaglærere

10. Nytt system for godkjenning av utenlandsk yrkesfaglig utdanning

11. Aktiv kompetansebygging i lavkonjunktur

12. Grunnskolen må vektlegge både praktiske, teoretiske og relasjonelle ferdigheter

13. Vi trenger en utvidet rett til videregående opplæring slik at gapet mellom ungdomsretten og voksenretten tettes

14. En allmenn rett til livslang karriereveiledning

15. Forslag om et nasjonalt utviklingsarbeid for en synlig, forutsigbar og gjennomgående yrkesvei

16. Vi må videreutvikle potensialet i Mesterbrevordningen

LO og NHOs visjon:

"Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har en felles målsetting om at norsk fag- og yrkesopplæring skal sikre ungdom og voksne en samfunnsnyttig utdanning som utvikler selvstendige og faglig dyktige fagarbeidere som kan bidra til verdiskaping i et stadig mer omskiftelig arbeidsliv." 

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. august 2015 | Skriv ut siden