Fylkesutvalget besluttet tidligere denne uken, mot Frps stemmer, at Vest-Agder fylkeskommune vil delta i Interregprosjektet “MÅLTID” under Interreg Kattegat – Skagerak (KASK) programmet. Forutsatt at prosjektet vedtas igangsatt av styringskomiteen for KASK-programmet, bevilger Vest-Agder fylkeskommune 360 000 kroner totalt til prosjektet i prosjektperioden 2016 – 2018. I tillegg påløper innsats fra ansatte i Vest-Agder fylkeskommune Prosjektets hovedmål er å bidra til økt innovasjonskraft gjennom et kompetanseløft i verdikjedene knyttet til mat og måltidsturisme. Prosjektet har 19 partnere fra Agder, Nord-Jylland, Västra Götaland og Halland. Det tas sikte på å søke interregmidler høsten 2015.

Vest-Agder fylkeskommune har over flere år satset på utvikling av nettverk for lokal mat og reiseliv. Dette gjøres blant annet gjennom satsninger og prosjekter som: “Lokalmat Agder”, observatør til forprosjektet “Det nordiske måltid – Skagerak aksen”, og i januar skal fylkeskommunen 2016 bidra med ressurser til deltakelse på Grüne Woche i Berlin for regionens mat- og reiselivs aktører.

Prosjekt MÅLTID gjennomføres over tre år med start i januar 2016. Det skal bidra til at lokal mat får en sterkere posisjon i KASK regionen og til at regionale mat-nettverk og klyngeinitiativ tar ytterligere steg mot sterke mat- og reiselivsklynger. Dette skal skje gjennom konkrete samarbeidsprosesser mellom virksomheter, offentlig sektor og FoU-miljøer på tvers av Kattegat-Skagerrak.

Et hovedfokus i MÅLTID blir å samle og skape tettere relasjoner i matverdikjeden. Prosjektets primære målgruppe er små og mellomstore virksomheter innen mat langs en verdikjede fra primærprodusenter innen blant annet landbruk og gartnerier, foredling, støttenæringer innen logistikk, produksjon, emballasje til servicenæringer med detaljhandel, hotell og restaurant.

En tilsvarende prosess skal skje i verdikjeden for besøksnæringen, hvor lokale råvarer og halvfabrikata skal tettere på restauranter, hoteller og turisten som sluttkunde. De to verdikjeder skal kobles tettere sammen og det skal utvikles samarbeidsmodeller for dette.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. august 2015 | Skriv ut siden