Nettverket for de historiske bysentra på befaring i Tvedestrand
Foto: Kari Huvestad

Nettverket for de historiske bysentra på befaring i Tvedestrand Foto: Kari Huvestad

Nettverket for de historiske bysentra for Agder er etablert og har til hensikt å være en pådriver i arbeidet med utvikling og bevaring av våre attraktive kystbyer. Det er behov for å utveksle kunnskap for alle aktørene som er involvert og skape nettverk mellom offentlige - private samarbeidsarbeidspartnere for utviklingen av våre byer. Et mål er å tilrettelegge for nytt liv og ny aktivitet i de bevaringsverdige byområdene gjennom fortetting, bruksendring og funksjonsblanding – og avklare på hvilke betingelser dette kan gjøres. Sørlandsbyene har sine unike særegenheter og disse må bevares for fremtiden.

Mål 2020: Sterkere vekst i folketallet enn landsgjennomsnittet, ny kompetanse og arbeidskraft, vesentlig nedgang av unge på uføretrygd, flere har høyere utdanning, og flere yrkesaktive kvinner.

I denne sammenheng er det at satsing på utvikling og bevaring av byene på Agder kommer inn. Folketallet vil i fremtiden øke mest i byene og tettstedene. Vi må gjøre byene attraktive for boliger og arbeidsplasser, slik at bedrifter etablerer seg og oppretter arbeidsplasser der folk bor og kompetansen finnes. Byene er vår kulturarv. De historiske sørlandsbyene er alle med i databasen for historiske byområder i Norge og har unike kulturmiljøer som er av nasjonal interesse.

Bakgrunn:

Fylkesutvalget i Aust-Agder bevilget midler til nettverket for de historiske bysentra i 2012 og 2013. Nettverket har 3 hovedsatsningsområder:

  1. Kunnskap om byutvikling
  2. Nettverksorganisering i kommunene
  3. Vitalisering av bygårder og kvartaler

Hvor er vi nå?

Nettverket er etablert og det er holdt møter i alle byene. Spesielle fortrinn og byutviklingsbehov med hensyn til utvikling og bevaring er under en pågående diskusjon. I tillegg har Arendal sin årlige Bynatt konferanse som inviterer politikere og næringsliv sammen med planleggere og offentlige aktører til en hel dag/kveld med inspirerende foredrag og opplevelser om bevaring og byutvikling. Nettverket er utvidet og Aust- og Vest-Agder fylkeskommune samarbeider nå om felles møter/konferanser. Det er gjennomført felles konferanse "Trebiennalen 2014" med tema utvikling og bevaring av de historiske Sørlandsbyene i Mandal høsten 2014, med nesten 200 deltakere, og tilhørende fotokonkurranse ”Min sørlandsby”. Det har også vært fellesmøte i Kristiansand februar 2015.

Alle byene i Aust-Agder fikk et tilskudd på 100.000 kroner fra fylkeskommunen, som en oppmuntring til byutviklingsprosjekt i de historiske bysentra:

  • Risør, benyttet tilskuddet til DIVE-analyse i et kvartal med historiske kvaliteter, som har ført til bevaring av Hollenderskjæret istedenfor riving og nybygging.
  • Tvedestrand har benyttet tilskuddet i Byløft-prosjektet, til tiltak for å utbedre nedre bydel
  • Arendal har fått tilskudd til infosenter og utvikling av 3D illustrasjon av sentrum
  • Grimstad benytter tilskuddet i prosjektet ”Tiltrekkende historier Midt i Byen”, et byutviklingsprosjekt i det verneverdige sentrum
  • Lillesand laget seminar om byutvikling og bevaring og inviterte alle i nettverket til å delta.

 

I Vest-Agder er det utarbeidet en strategi for de historiske sørlandsbyer: Flekkefjord, Farsund, Mandal og Kristiansand. Hensikten med strategiarbeidet er å bidra til å avklare hvordan det kan tilrettelegges for nytt liv og ny aktivitet i de bevaringsverdige byområdene gjennom fortetting, bruksendring og funksjonsblanding – og på hvilke betingelser dette kan gjøres. Fylkeskommunen vil tilby kommunene en verktøykasse med ulike ressurser til dette arbeidet.

Hva har vi oppnådd så langt?

Nettverket tilbyr faglige samtalepartnere i bevarings- og utviklingsspørsmål i alle byene, bevisstgjør og skaper holdninger og sprer kunnskap om hvordan man kan håndtere alternative måter å takle utvikling og bevaring. Arbeidet skal inspirere deltagerne til måter å være pådrivere til å gjennomføre byutvikling og samtidig vurdere hensyn til vern. Vest-Agder fylkeskommune har laget sin strategi for de historiske bysentra basert på områdene som er med i dette registeret, og det er naturlig at Aust-Agder fylkeskommune følger opp med tilsvarende strategi.

Byggeskikk og bygningsvern er viktig i Agder, blant annet ved Byggeskikksenteret i Flekkefjord og Bygningsvernsenteret i Aust-Agder. Her legges det opp til et samarbeid slik at kunnskapen og kompetansen kan utfylle hverandre.

Kan vi nå målene til 2020?

Arbeidet med nettverket for de historiske bysentra overlapper arbeidet med by- og stedsutvikling. Det tverrfaglige teamet for stedsutvikling arbeider med by- og tettstedsutvikling i hele Aust-Agder. Folketallsutviklingen peker i retning av at byene og tettstedene vil øke mer i folketall enn omliggende områder. Derfor vil det være viktig å opprettholde et forum som kan være med å påvirke denne utviklingen. Folk vil søke seg dit det er god kommunale og private tjenester, stor valgfrihet, variert kulturtilbud, godt klima og vakre omgivelser. Dersom vi kan oppnå noe av dette for våre byer og tettsteder, kan målene for ”det gode liv på Agder” muligens nås i 2020.

(Tekst: Nettverket for de historiske bysentra for Agder)

Fotogalleri: Illustrasjoner på byutviklingstiltak i de historiske bysentra

av Birnbrich, Manuel, publisert 7. august 2015 | Skriv ut siden