For første gang har over fire millioner personer stemmerett ved et norsk valg. Siden forrige lokalvalg har antall med stemmerett steget med 218 000 personer nasjonalt og antallet er nå 4 025 950. I Vest-Agder er det ved dette valget 138 764 stemmeberettigede. Det er en økning på 8100 personer siden fylkestingsvalget i 2011. Ved valget i 2011 var fremmøteprosenten i fylket på 57,8.

Nasjonen sett under ett er det flest stemmeberettigede i aldersgruppene 25-44 år og 45-66 år. Den største økningen siden valget for fire år siden har skjedd i aldergruppen 67-79 år, de utgjør nå 13,3 prosent av velgerne, mot 11,6 prosent or fire år siden.

Blant velgerne over 67 år er det flere kvinner enn menn, mens det i aldersgruppene under 67 år er flest menn med stemmerett.

Antall stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn har økt med nærmere 147 000 personer og utgjør ved årets valg 534 000. Av disse har om lag 13 prosent bakgrunn fra Norden. Dette innebærer en nedgang på 3 prosentpoeng fra 2011. Nær 42 prosent har bakgrunn fra ett av de øvrige europeiske landene. Denne andelen har derimot vokst 6 prosentpoeng siden forrige lokalvalg. Den nest største gruppen regnet etter landbakgrunn kommer fra Asia og utgjør nær 30 prosent, mens 11 prosent har afrikansk bakgrunn. Den største landgruppen er polakker som har doblet seg siden 2011 og nå utgjør nær 62 000 velgere. 35 000 svensker har stemmerett og utgjør dermed den nest største gruppen. Antall stemmeberettigede fra Litauen har vokst raskt og utgjør nå vel 21 000. Det er en økning på 77 prosentpoeng siden siste lokalvalg.

Kilde: SSB

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. september 2015 | Skriv ut siden