Lyngdal kommune har lagt ut kommuneplanens arealdel til ny høring. Høringen omfatter blant annet en endret arealbruk av sjøområder til havn, ferdsel og opplag for båter i områdene Kvålsvik, Hausvik og Fladstad. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet høringssaken i går ble det klart at fylkeskommunen er av den oppfatning at de tre aktuelle områdene bør gjøres til gjenstand for mer omfattende utredninger og grundigere prosess for på den måten å finne de beste løsninger totalt sett. Herunder bør man også vurdere effektene for fastboende, hytteboere og turismen i Lyngdal. På denne bakgrunn reiste hovedutvalget, mot stemmene fra Frp og Venstre, innsigelse til de tre nye havneområdene.

Lyngdal kommune har lagt inn tre nye områder for havn i kommuneplanen, med konsekvensutredning. Fylkeskommunen har flere interesser i planarbeidet. Det anses som er positiv å tilrettelegge for næringsutvikling i kommunen. Samtidig har fylkeskommunen klare interesser knyttet til friluftsliv, men også landskap og turisme. De foreslåtte områdene for havn skal brukes til blant annet opplag og oppankring av skip og borerigger, samt reparasjons- og vedlikeholdsvirksomhet. Det planlegges ikke inngrep på land utover pullerter for landfeste der dette er nødvendig. Havneområdene vil ikke få varige konsekvenser, men båter og rigger kan bli liggende årevis i opplag.

For alle områdene viser konsekvensutredningen utfordringer med tanke på landskap og friluftsliv. I Kvålsvik vil det ha stor negativ konsekvens for landskapet og middels negativ konsekvens for friluftslivet, mens på Hausvik er det middels negativ konsekvens for landskap og stor negativ konsekvens for friluftsliv. Fladstad har middels negativ konsekvens på både landskap og friluftsliv. I tillegg er det utfordringer med tanke på støy og forurensing, spesielt der det er fastboende og hytter i nærheten. Konsekvensutredningen konkluderer med at alle områdene er egnet til opplag i begrenset omfang.

Det er ikke knyttet bestemmelser til planen som er sendt på høring. Dette forutsetter fylkeskommunen blir gjort. For hvert område bør det blant annet knyttes bestemmelser til forhold som størrelse på skip, antall skip, plassering av skip for mest mulig forutsigbarhet. Det må også settes bestemmelser som begrenser støy og forurensing og settes krav om utarbeiding av reguleringsplan der man ser for seg betydelig mer aktivitet enn opplag skulle tilsi.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. september 2015 | Skriv ut siden