I forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2018- 2027 er Vest-Agder fylkeskommune gitt i oppgave å gi en vurdering på om det er grunnlag for endring av klassifiseringen av riks- og fylkesveger i Vest-Agder, og eventuelt ferjesamband. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag behandlet saken ble det gjort klart at Vest-Agder fylkeskommune ikke kan se noen forvaltningsmessige gevinster med å omklassifisere deler av fylkesvegnettet til riksveg. Samferdselsdepartementet anmodes derfor om ikke å gjøre endringer i dagens eierskapsstruktur.

52 prosent av vegene er fylkeskommunale

I Vest-Agder er det 4.010 kilometer med offentlig veg, hvorav 2081 kilometer er fylkesveg. I 2010 ble 750 kilometer riksveg overført til Vest-Agder fylkeskommune fra staten som følge av forvaltningsreformen. Fylkesvegene utgjør i dag 52 prosent av vegnettet i Vest-Agder, mens kommunale veger utgjør 42 prosent og riksvegene 6 prosent. Vest-Agder er blant de seks fylkene med høyest fylkesvegandel. Det fylkeskommunale vegnettet i Vest-Agder er stort og varierende. Det finnes alt fra høytrafikkerte hovedfartsårer som går gjennom og på tvers av fylket, til veger av mer lokale betydning. Trafikkmengden varierer fra over 20.000 passeringer per døgn gjennom året til veger med under 200 passeringer per døgn.

Omfattende vedlikeholdsarbeid

I Vest-Agder fylkeskommune ivaretas forvaltningen av fylkesvegnettet på en god måte. Budsjettrammen for vegbudsjettet ble i 2010 oppjustert med 20 prosent, utover det nivået som Staten hadde, og aktivitetsnivået er oppretthold siden, med økte budsjettrammer hvert år. De siste fem årene er det reasfaltert og gjort tiltak på omlag 500 kilometer på fylkesveg, i tillegg er det gjort betydelige investeringstiltak, for eksempel en rekke strekningsvise vegutbedringer på det tidligere riksvegnettet, omfattende skredsikringstiltak, ny Vågsbygdtunnel i Kristiansand, ny bro på Vigeland i Lindesnes, samt to bruer i Åseral, og flere gang- og sykkelvegprosjekter. De siste fem årene er det brukt om lag 1,8 milliarder kroner i rene fylkesvegmidler. I Handlingsprogrammet for fylkesveger gjøres alle prioriteringene på fylkesveg. Vest-Agder fylkeskommune har også store utfordringer med forfallet på vegnettet. Fylkesrådmannen er derfor positive til at de statlige rammene har økt de siste årene utover nivået som er lagt til grunn i Nasjonal Transportplan 2014-2023, og håper denne ordningen videreføres og styrkes ytterligere av Staten, slik at forfallet kan stoppes.

Forhold til kommune- og regionreformen

Fylkesrådmannen mener også at arbeidet med å endre på en eventuell eierskapsstruktur på riks- og fylkesvegnettet bør avventes inntil den pågående kommune- og regionreform er ferdigstilt. Eierskapsstrukturer av det offentlige vegnettet bør være en viktig del av de vurderingene som gjøres i forbindelse med dette arbeidet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. oktober 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer