Kristiansand kommune har lagt ut et forslag til en områdereguleringsplan for sykehusområdet på Eg til offentlig ettersyn. Forslaget legger til rette for en langsiktig utvikling av området. Da hovedutvalg for samferdsel- areal og miljø behandlet forslaget i sist møte ga hovedutvalget uttrykk for at det mener at fremtidige behov for sykehuset blir ivaretatt i planområdet. Det er knyttet store kulturminneinteresser til deler av planområdet. Dersom ikke disse blir tatt hensyn til slik det forutsettes reises det innsigelse fra fylkeskommunen. Det samme gjelder for et område kalt Gryta som er mye brukt av barn og unge. Her vil også fylkeskommunen reise innsigelse dersom ikke en det gjennomføres en skissert ordning med erstatningsarealer. Kjærlighetsstien er en mye brukt sti i frilufts-sammenheng. Det anbefales at buffersonen mellom stien og kommende bygg utvides fra 10 meter til 15 til 25 meter. For å unngå en bit for bit utbygging frarådes at det tillates oppført bygg på 500 kvadratmeter unntatt plankrav.

Sykehusets nåværende bygningsmasse er på cirka 90.400m2 brutto areal, hvor 60.000 m2 forventes å kunne brukes videre i 2030. Sørlandets sykehus HF har et arealbehov på 120.000m2 i 2030. Det vil si at det er behov for 60.000m2 i tillegg til bygningsmassen som kan brukes i 2030. Areal til parkeringsplasser er ikke tatt med.

Følgende tjenester og fagområder anses som aktuelle i området:

- Spesialiserte og akutte tjenester innenfor somatikk og psykisk helse/rus
- Legevakt
- Alarmsentral og telemedisinske tjenester
- Baser for ambulerende tjenester av spesialisert karakter
- Spesialiserte korttidsplasser
- Fastlegekontor

Det kan i tillegg bli behov for utvidelse av dagens tjenester til funksjonshemmede barn og unge. Slik situasjonen er nå, antas det at legevakt / helsehus vil være det mest aktuelle innen en 5-10 års periode.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. oktober 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer