Fylkesordfører Terje Damman besvarte i går, under fylkestingets møte, en interpellasjon fra fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe. Kleppe har reist spørsmål om fylkeskommunen kan bidra med å gi Elevorganisasjonen i Vest-Agder et gratis kontor/lokale på Fylkeshuset i Kristiansand. Damman viste til at fylkesrådmannens stab for tiden er under omorganisering og i ferd med å foreta de siste utflyttinger / innflyttinger i fylkeshuset. I disse arealene er det ikke ledige lokaler i et lengre perspektiv. Han fraråder at Elevorganisasjonen flytter ut av sine lokaler, som de i dag disponerer gratis på Samsen, og inn i fylkeshuset, men åpner for at organisasjonen sender en formell søknad.

-Når sentraladministrasjonen har fått satt seg organisatorisk og arealmessig, kan det vurderes om det finnes en løsning våren 2016. Elevorganisasjonen kan i denne sammenheng formelt sett søke fylkeskommunen om bistand, angi behov, bruksmønster og begrunnelse for søknaden, svarte Damman.

Elevorganisasjonen er en landsomfattende organisasjon med fylkeslag i alle fylker.

Brukerutvalget i fylkeshuset har, i regi av Fylkesmannen i Vest-Agder, gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for fylkeshuset, hvor det er konkludert med et ønske om å bedre kontrollen med hvem som har adgang til fylkeshuset, særlig etter kontortid. Da er det lagt inn begrensninger på fri bevegelse med stenging av alle dører og bruk av kort og kode. Ivaretakelse av sikkerheten i fylkeshuset vurderes når det inngås fremleieavtaler med eksterne parter.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. oktober 2015 | Skriv ut siden