Fylkeskommunen mener at Hamrevannområdet øst for Kristiansand på lang sikt kan bli et flott boligområde med god kollektivdekning. Imidlertid er det ikke grunnlag for å gi området kollektivdekning nå da områder som i større grad bidrar til måloppnåelse om nullvekst i personbiltrafikken prioriteres. Åpnes det for utbygging i Hamrevannområdet nå, slik det fremgår i et ferskt planforslag fra kommunen, vil utbyggingen bidra til byspredning. På denne bakgrunn reiste hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag, mot stemmene fra Høyre og Frp, fylkeskommunal innsigelse til planforslaget.


Hovedutvalget peker samtidig på at innsigelsen kan løses ved at det innarbeides et rekkefølgekrav som sikrer at det er etablert et godt kollektivtilbud i området samtidig med utbyggingen, slik at byspredning minimaliseres. Omfanget av kollektivtilbudet må knyttes til utbyggingstakten og rekkefølge på feltene. Fylkeskommunen må delta i det videre arbeidet med å konkretisere bestemmelsen.

Fylkeskommunen vil videre anbefale at kommunen foretar en prioritering mellom de enkelte utbyggingsområdene i kommunen, med sikte på å prioritere de utbyggingsområder som i størst grad bidrar til målene om nullvekst i personbiltrafikken. Dette bør gjøres ved første kommuneplanrevisjon.

Arbeidet med et forslag til Bymiljøavtale pågår. Avtaleperioden er fra 2018 til 2034.   Nasjonal Transportplan legges det opp til at de ni største byene skal inngå en Bymiljøavtale. Avtalen skal være helhetlig og se tiltak innenfor veg, kollektiv, sykkel og gange under ett, for på den måten å få best mulig effekt.

"For å nå målsettingen om økt bruk av kollektivsystemet, sykkel og gange vil arealpolitikken være en vesentlig faktor. Hovedsaken vil være å legge til rette for boliger og arbeidsplasser i nær tilknytning til et effektivt kollektivsystem og/eller et nettverk av sykkel- og gangstier. Fra sentralt hold pekes det på at arealpolitikken vil være sentral for å kunne nå målsettingen og holde personbiltrafikken på dagens nivå over tid."

Avtalene skal fremforhandles med Samferdselsdepartementet. Departementet har agt noen føringer for arbeidet:

• Tiltakene skal gjennomføres der det har størst virkning.

• Det er utarbeidet indikatorer som den enkelte avtale vil bli målt opp mot.

• Det er gitt noen retningslinjer for utformingen av avtalene.

 forarbeidene til forslag til Bymiljøavtale er tiltak i de sentrale områdene tatt med, for eksempel forslag om å bruke 150 millioner kroner for å sikre kollektivframføringen i tilknytning til utbygging på Marviksletta. Hamrevannsområdet er ikke vurdert tatt inn i arbeidet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. oktober 2015 | Skriv ut siden