Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015 – 2020 ble sendt på høring 7. oktober 2015 etter vedtak i fylkesutvalget.

Planen utgjør en temaplan for kollektivtransport under "Regional plan for samferdsel i Vest-Agder 2015-2020"

Planen angir overordnede mål og delmål ut fra de funksjoner kollektivtransporten har i ulike deler av fylket.

Planen angir også overordnede strategier, prinsipper og hovedinnretninger for videre utvikling av kollektivtransporten i fylket.

I planutkastet er det definert noen generelle mål for utviklingen av kollektivtransporten. Planutkastet omtaler dernest ulike trafikkområder og hvor målsettinger, strategier og innretning differensieres ut fra hvilken funksjon kollektivtransporten har i det konkrete området.

Planutkastets målformuleringer er forankret i overordnede mål for samferdselssystemet og legger til grunn statlige mål om at all vekst i persontransporten i byene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Endelig plan vil være førende for fylkeskommunens arbeid innenfor gitte økonomiske rammer og vil tjene som fylkeskommunens styringsdokument overfor Agder kollektivtrafikk. Planen synliggjør samtidig behov for samarbeid og bidrag fra flere aktører for å nå planens målsettinger.

Planutkastet omfatter også et handlingsprogram for planperioden hvor tiltak, planer og pågående prosesser er forankret og hvor ansvarsfordeling framgår.

Planutkastet kan lastes ned her.

Du finner oversikt og mulighet for nedlastning av andre dokumenter fra planfasen her.

Høringsinnspill sendes til: postmottak@vaf.noeller Vest-Agder fylkeskommune, postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand.

Da høringsfristen er forlenget gjøres det oppmerksom på at utsettelse ikke vil bli innvilget.

Kontaktperson: Rådgiver Mette Kirkhus Johansen, epost: mkj@vaf.no

telefon 38 07 45 58

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer