Da fylkestinget tirsdag ble behandlet årsrapporten for Vest-Agder-museet for 2014 var et positivt budskap at besøkstallet i 2014 var på totalt 87 395 i motsetning til 85 444 i 2013. Dette er besøksrekord. Samtidig ble det klargjort at museet må arbeide med en rekke utfordringer i årene fremover. De tre mest krevende omfatter museets økonomiske handlingsrom, bygningsvern og magasinsituasjonen.

Museet har et snevert økonomisk handlingsrom, hvor en høy andel av driftskostnadene er bundet opp i lønn/personalkostnader. Dette gjør museets økonomi særlig sårbar overfor nivået på indeksreguleringen av offentlige tilskudd. For å bedre dette har museet i de seneste år jobbet mer målrettet mot å øke egeninntjeningen.

Når det gjelder bygningsvern forvalter Vest-Agder museet 96 antikvariske bygg. Vedlikehold av disse er svært kostnadskrevende. De ordinære tilskudd fra det offentlige dekker ikke behovene fult ut. Ekstra tilskudd fra Kulturdepartementet og Vest-Agder fylkeskommune fra 2014 har hjulpet noe på dette, men etterslepet på vedlikehold er fortsatt stort.

Med hensyn til magasinsituasjonen forvalter museet nær 60 000 gjenstander og 228 fotografier. Behovene i vestre del av fylket er dekket av fjellhallen i Mabergåsen på Lista som eies av Vest-Agder fylkeskommune, men driftes av museet. Forholdene i Kristiansand og på Setesdalsbanen er imidlertid dårligere, noe som til dels belaster driften av museets avdelinger. Museet utreder derfor nå mulighetene for et nytt magasin for små og mellomstore gjenstander for den østre del av fylket og for store gjenstander for hele fylket.

Vest-Agder-museet IKS ble vedtatt opprettet 27. september 2005 som et resultat av arbeidet med museumsreformen i Vest-Agder. Museet ble opprettet ved at syv museer i Vest-Agder ble slått sammen til en organisasjon (Flekkefjord Museum, Listamuseet, Sjølingstad Uldvarefabrik, Mandal Bymuseum, Setesdalsbanen, Gimle Gård og Vest-Agder Fylkesmuseum). Vigeland Hus i Mandal ble innlemmet i 2008 og fra 1. juli 2012 ble Kristiansand Kanonmuseum også innlemmet i museet.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. oktober 2015 | Skriv ut siden