Regional plan for samferdsel 2015-2020 ble sendt på høring 7. oktober 2015 etter vedtak i fylkesutvalget.

Samferdselsplanen følger opp Regionplan Agder 2020 og inngår i Regional planstrategi for Vest-Agder 2012-2016. Hovedformålet med samferdselsplanen er å etablere en strategisk overbygning for å samordne fylkeskommunens ansvarsområder i en felles plan og å kunne se virkemidlene under de forskjellige samferdselsområdene i sammenheng.

Planutkastet kartlegger både nåværende status for transportsystemet i Vest-Agder samt hvilke utviklingstrekk som forventes i løpet av planperioden og på lengre sikt. Planutkastet inneholder en innledende del bestående av fire kapitler som gir en oversikt over føringer for arbeidet, regional utvikling og en generell beskrivelse av transportsystemet. Så følger to kapitler som gjør rede for organisering og utfordringer innen samferdselssektoren. Deretter følger egne kapitler for følgende samferdselsområder; trafikksikkerhet, kollektivtransport, gange og sykkel, veinett, godstransport, miljø og klima, samfunnssikkerhet og beredskap, havn og lufthavn.

For hvert samferdselsområde foreligger målsetningene og tilhørende strategier som er uttrykk for politiske prioriteringer og representerer fylkeskommunens føringer knyttet til utvikling av transportsystemet i fylket.

Planutkastet omfatter også et handlingsprogram for planperioden hvor tiltak, planer og pågående prosesser er forankret og hvor ansvarsfordeling framgår.

Planutkastet ligger ute til høring fra 7. oktober 2015 til 31. desember 2015 og kan lastes ned her.

Du finner oversikt og mulighet for nedlastning av andre dokumenter fra planfasen her.

Høringsinnspill sendes til: postmottak@vaf.no eller Vest-Agder fylkeskommune, postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand

Da høringsfristen er forlenget gjøres det oppmerksom på at utsettelse ikke vil bli innvilget.

Kontaktperson: Rådgiver Elisabeth H. Mathisen, epost: elma11@vaf.no 
Telefon: 38 07 47 20

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer