I dag la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2016. Nedenfor gjengis den fylkesvise fordelingen av statsbudsjettet. Den fylkesvise fordelingen er laget på bakgrunn av innspill fra fagdepartementene og Finansdepartementet.

E18 – Varoddbrua
130 millioner er foreslått til prosjektet som omfatter riving av eksisterende hengebru og etablering av ny bru mellom dagens bruer. Lengden på den nye brua blir 643 meter. Arbeid med ekstern kvalitetssikring (KS2) er under oppstart. Samferdselsdepartementet vil kommet tilbake til styringsramme og kostnadsramme. Mulig anleggsstart for prosjektet er august 2016 og prosjektet ventes å åpne for trafikk i 2019.

E39
I budsjettet er det foreslått statlig midler til restfinansiering av tre tunneler på E39 i Vest-Agder. Tunnelene ved Austad, Drangeid og Loga ble ferdigstilt våren 2015.

Det er også foreslått å sette av statlige midler til å videreføre utbedring av E39 Kirkeheitunnelen i Vest-Agder.

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene
Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015, det vil si 3 milliarder kroner. Investeringsrammen for Vest-Agder blir med dette 122 millioner kroner og rentekompensasjonen på 6 971 000 kroner.

Sørlandsbanen
Det er satt av 355 millioner kroner til fornying på Sørlands-/Jærbanen. Fornying av kontaktledningsanlegget videreføres i 2016. Det skal også prioriteres utskifting av skinner, sporveksler, ballastrensing og fornying av underbygging av bruer.

Jernbaneverket planlegger også å bygge nytt kontaktledningsanlegg på Sørlandsbanen på strekningen Sira-Krossen. Det nye kontaktledningsanlegget gir høyere overføringskapasitet, og legger til rette for økt togtrafikk og mer energikrevende tog. Planleggingen starter i 2016, med sikte på byggestart i 2018 og sluttføring i 2021. Foreløpig anslått prosjektkostnad er 230-240 millioner kroner.

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene
Regjeringen foreslår i alt 1 105 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø og mindre bruk av personbil. Belønningsordningen skal prioritere byområder som kan vise til dokumenterte resultater eller vilje til å gjennomføre tiltak som bidrar til å nå målet med ordningen.

Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.

I 2016 har staten fireårige belønningsavtaler med ni storbyområder. Staten har inngått avtale med Kristiansandsregionen (Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune) for perioden 2013-2016 med en økonomisk ramme på 320 millioner kroner. I tråd med den fireårige avtalen med staten for perioden er det satt av 80 millioner kroner fra belønningsordningen til Kristiansandsregionen i 2016. Utbetalingen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Agder (UiA) med:
- 7,4 millioner kroner til 19 nye rekrutteringsstillinger i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag.
- 4,9 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.
- 15,1 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.

Stiftelsen Arkivet i Kristiansand holder til i lokaler med begrenset kapasitet, og mangler et egnet ankomst- og publikumsområde. Stiftelsen har stipulert totalkostnadene ved renovering og utbygging av eksisterende bygg til 30 millioner kroner. Stiftelsen har fått tilsagn om totalt 15 millioner kroner fra Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Regjeringen foreslår å bevilge de resterende 15 millioner kronene til renovering og utbygging av Stiftelsen Arkivets lokaler i Kristiansand.

 Regjeringen foreslår å bevilge 3,4 millioner kroner til godkjenning av ny folkehøyskole i Mandal: SKAP – kreativ folkehøgskole.

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til Regionalt forskningsfond Agder med 6 millioner kroner i 2016. Styrkingen er ettårig og skal bidra til omstilling i nærings- og arbeidslivet.

Regjeringen foreslår at rentekompensasjonsordningen for skoler og svømmeanlegg blir økt med 1,5 milliarder kroner, som innebærer at kommunene totalt sett får rentefritak for nye godkjente lån til skoler og svømmeanlegg for 1,5 milliarder kroner i 2016. I tillegg foreslår regjeringen et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene som er en del av tiltakspakken for å øke sysselsettingen.

Den historiske satsningen på videreutdanning for lærere videreføres i 2016. Etter å ha tredoblet satsningen på videreutdanningen er vi på det nivået vi ønsker. Totalt legges det til grunn 5050 plasser til videreutdanning for lærere i 2015 og 2016. 212 av plassene ble tilbudt lærere i Vest-Agder høsten 2015.

Regjeringen foreslår at det skal gis 2 200 nye tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger i Norge neste år. Regjeringen viderefører dermed det rekordhøye nivået fra 2015. I 2015 ble det gitt tilsagn om 79 nye studentboliger i Agder-fylkene. Studentsamskipnaden vil kunne søke om midler også neste år, som vil bli fordelt tidlig på året.  

Tiltakspakke for økt sysselsetting
Som ledd i regjeringens tiltakspakke, foreslås det et ettårig tilskudd til helseforetakene. Den ekstra innsatsen rettes mot helseforetak i områder på Sørlandet, Vestlandet og Nordvestlandet, det vil si områder der ledigheten har økt mest. Regjeringen foreslår at 50 millioner kroner fordeles til Helse Sør-Øst for å treffe agderfylkene. Midlene skal fordeles av de regionale helseforetakene etter en individuell vurdering. Det skal rapporteres på sysselsettingseffekten. Vedlikeholdstiltakene skal komme i tillegg til allerede planlagte vedlikeholdstiltak.

Økt tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunene
Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene med 45 millioner kroner i 2016. I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste, varslet regjeringen at den vil innføre et lovkrav om psykologkompetanse i kommunene fra 2020. Tilskuddsordningen foreslås lagt om til et flatt årlig tilskudd på 300 000 kroner per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016 inntil lovplikten trer i kraft. Dette legger til rette for til 150 nye psykologårsverk i kommunene i 2016.

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 205 millioner kroner til å dekke første års utbetaling av tilskudd til 2 500 heldøgns omsorgsplasser. Tilsagnsrammen utgjør 4,1 milliarder kroner. Alle kommuner kan søke.

Statlig finansiering av omsorgstjenestene
Det foreslås 156 millioner kroner til forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene i 2016. Forsøket skal omfatte alle pasient- og brukergrupper og kommunale omsorgstjenester for å avklare om statlig finansering gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og bedre behovsdekning. Forsøket skal omfatte to modeller, inkludere 20 kommuner og vare i tre år. Det tas sikte på oppstart 1. mai 2016.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Regjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom økning av kommunenes frie inntekter på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett med ytterligere 200 millioner kroner. Disse kommer i tillegg til økningen med samme formål i 2014 og 2015, på henholdsvis 180 og 270 millioner kroner, som gir en total økning for disse årene på 667,7 millioner kroner i 2016-kroner.

Konfliktråd
Regjeringen foreslår å styrke bemanningen ved konfliktrådet i Agder med én ungdomskoordinator, til oppfølging av ungdommer i alderen 15-18 år som er ilagt eller dømt til ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging.

Etablerertilskudd
Regjeringen foreslår å styrke den landsdekkende etablerertilskuddsordningen med i alt 150 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Etablerertilskudd er et tilbud til gründere som har nye ideer med stort vekstpotensial. Gründere i Vest-Agder kan søke på disse midlene.

Forskning og innovasjon i næringslivet
Regjeringen foreslår å øke støtten til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med 100 millioner kroner. BIA er Forskningsrådets største program for næringsrettet forskning. Av den samlede økningen i BIA er 50 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Bedrifter i Vest-Agder kan søke på disse midlene.

Miljøteknologi
Regjeringen foreslår å styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge med i alt 134,5 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner fra regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Ordningen gir investeringstilskudd til pilot- og demonstrasjonsprosjekter, og skal over tid både fremme norsk industris konkurranseevne og bidra til å realisere regjeringens miljømål. Bedrifter i Vest-Agder kan søke på disse midlene.

Til Sørnorsk filmsenter foreslås en økning på 0,8 millioner kroner, slik at det samlede tilskuddet blir på 4,9 millioner kroner i 2016. Sørnorsk filmsenter dekker fylkene Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark.

Som ledd i tiltakspakken for økt sysselsetting foreslås det over posten Nasjonale kulturbygg bevilgning av 15 millioner kroner til Vest-Agder-museet til oppgradering og sjødyktiggjøring av skipet D/S Hestmanden.

I statsbudsjettet for 2016 videreføres den store satsingen på folkebibliotekene gjennom utviklingsmidler på nærmere 50 millioner kroner. I oppfølgingen av Nasjonal bibliotekstrategi styrkes i tillegg Nasjonalbibliotekets utvikling av gratis felles digital infrastruktur som frigjør ressurser i folkebibliotekene med 5 millioner kroner.

Regjeringen planlegger å bruke om lag 5 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i eiendom, bygg og anlegg på Kjevik i 2016.

Marka skytefelt er lagt ned og planlegges miljøsanert i 2016. Det er planlagt å bruke 15 millioner kroner på tiltaket i 2016.

Regjeringen viderefører det betydelige løftet til brannsikring av noen av våre mest sårbare kulturminner (stavkirker og tette trehusmiljøer) i 2016.

Regjeringen foreslår å sette av 40 millioner kroner til en ettårig tiltakspakke for istandsetting/vedlikehold av fredete og verneverdige fartøy. Dette vil bidra til økt aktivitet i verftsindustrien.

Regjeringen foreslår å sette av 324 millioner kroner til skogvern. Nye verneområder kan komme i alle fylker, avhengig av hvor det kommer tilbud fra private skogeiere om frivillig skogvern og av framdriften i den enkelte sak.

1 million kroner til et pilotprosjekt om sertifisering av virksomheter som møter en likestillings- og mangfoldsstandard, etter initiativ fra Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner. Tiltaket administreres av Vest-Agder fylkeskommune.

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til vedlikehold av Justisbygget i Kristiansand, som et ledd i regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting.

Vest-Agder fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 26 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Vest-Agder deltar.

Regjeringen har fra 1. juli 2014 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift for 31 kommuner i tillegg til de som fikk gjeninnført ordningen fra 2007. Dette berører ingen av kommunene i Vest-Agder slik at det fortsatt er fire kommuner i dette fylket som skal kompenseres. Kompensasjonsmidlene (kapittel 551, post 61) blir fordelt i første kvartal når departementet har fått beregnet kostnadsøkningen som følge av ny ordning for differensiert arbeidsgiveravgift.

Vest-Agder fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016
Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 3,5 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Vest-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,4 prosent (fra anslag på regnskap for 2015) i 2016, som er 1,1 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

Finansielle indikatorer
I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 4 prosent av driftsinntektene for fylkeskommunene samlet.

Vest-Agder fylkeskommune hadde i 2014 et netto driftsresultat på 5,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 3,1 prosent.

Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 7 143 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 9 512 kroner per innbygger.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. oktober 2015 | Skriv ut siden