Fylkestingsrepresentant Christian Eikeland fra Fremskrittspartiet har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman hvor han tar opp trafikale forhold i sin hjemkommune Søgne. Han reiser flere spørsmål som han vil få svar på i fylkestingets møte 20. oktober.

Interpellasjonen har følgende ordlyd:

I lang tid har det vært dialog mellom Søgne kommune, Statens vegvesen og fylkeskommunen om utbedring og trafikksikkerhetstiltak langs Hølleveien i Søgne. I løpet av samtalene har det også vært dialog med beboere langs fylkesvegen.

I området ved Nygård skole har flere beboere pekt på farlige situasjoner langs vegen, som også er skoleveg. Søgne kommune har tilbudt, etter eget initiativ, skyss til skolebarna som bor langs vegen ved Nygård skole. Uten skyss må disse skolebarna krysse fylkesvegen, og det i en tid med høyest trafikk.

Søgne kommune og fylkeskommunen har vært i dialog om et mulig samarbeid ettersom kommunen har planer om å skifte ut vann og avløpsanlegg like vest for dagens fylkesveg. Foreløpig har dette strandet litt, ettersom det ikke er full enighet blant alle grunneiere. I 2018 har Fylkestinget satt av 4 millioner kroner til utbedring/trafikksikkerhet langs Hølleveien. Om dette er tilstrekkelig for å utbedre veien med tanke på økt trygghet er for uvisst. 2018 er allikevel en stund frem i tid. Beboerne er opptatt av midlertidig løsninger frem til en mer permanent utbedring er mulig å gjennomføre. Hølleveien er en av fylkesvegene med mest årsdøgntrafikk  i hele fylket. 

Lundeveien, Søgne

I sommer startet arbeidet med et miljøgateprosjekt på Lunde i Søgne. To innsnevringer i vegbanen, et kantstopp for buss langs et nytt fortau langs vegen. Da arbeidet startet opp ble det for mange svært overraskende, og vegvesenet har i media tatt selvkritikk for at det ikke ble gitt nok informasjon om arbeidet før oppstart.

I en uformell avstemming det lokale nettstedet N247 gjennomførte, viste det seg at 93% mente tiltaket var et ufornuftig bruk av penger. Flere har gjennom et engasjement på facebook pekt på at tiltakene kan være mer trafikkfarlige enn forholdene i dag. Tross alt fungerer gamlevegen gjennom Lundetuna som gang- og sykkelvei i dag, ikke langs fylkesvegen. Miljøgateprosjektet var en del av Lundeplanen som tok utgangspunkt i en større utbygging av leiligheter på Lunde. Denne planen er nå lagt på is ettersom området hvor leilighetene var tiltenkt nå er solgt.

Mine spørsmål til fylkesordfører er følgende:

Hvilke midlertidige løsninger kan gjennomføres langs Hølleveien ved Nygård skole, slik at trafikksikkerheten kan bedres for skolebarna?

Ser fylkesordfører for seg at fra 2018 kan man gå i gang med en større utbedring av trafikksikkerheten langs Hølleveien i Søgne, slik som skissert i økonomiplanen, og er 4 millioner tilstrekkelig?

Hvilke trafikksikkerhetsvurderinger er gjort i det såkalte miljøgateprosjektet på Lunde, der vegen innsnevrer to steder?

Dersom det ikke viser seg at trafikksikkerheten forbedres, hva er estimert kostnad for å fjerne hindringene i vegbanen?

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. oktober 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer