Det arbeides med en ny langtidsplan for forsvaret som regjeringen tar sikte på å legge frem for Stortinget våren 2016. Som ett av flere, men et viktig innspill til utarbeidelsen av langtidsplanen, har forsvarsministeren bedt om råd fra Forsvarssjefen om den videre utviklingen av Forsvaret. Rådene fra Forsvarssjefens Fagmilitære råd skal Regjeringen arbeide med frem mot vårsesjonen. Stortinget vil vedta Langtidsmelding for Forsvaret juni 2016. Fylkesutvalget har denne uken samlet seg om en uttalelse hvor det fremgår at Vest-Agder fylkeskommune ser med stor bekymring på de anbefalinger som forsvarssjefens faglige råd gir i forhold til forsvarets fremtidige manglende tilstedeværelse på Sørlandet.

Rådet har lagt frem en rekke anbefalinger. Blant disse er å flytte luftforsvarets skolesenter på Kjevik (LSK) til Værnes. Dette er fjerde gangen siden 2000 at dette skolesenteret foreslås lagt ned. Luftforsvarets skolesenter Kjevik sin hovedoppgave er å utdanne kompetent personell til Luftforsvaret. Her gis befalsutdanning til alt personell i Luftforsvaret, og teknisk fagutdanning innen teknisk og operativ tjeneste. Hvert år utdannes det mer enn 250 nye befal til Forsvaret. I tillegg gjennomføres det en årlig kursaktivitet for 1.500 - 1.800 personer. Kompetansen ved skolesenteret er høy og skolen har multinasjonalt samarbeid om utdanning og har evnet å omstille seg og påta seg stadig nye oppdrag, og har god kompetanse på de systemene som Luftforsvaret bruker i dag. Samtidig legges det opp til at all teknisk utdanning til AW 101 - nye redningshelikoptre - skal foregå ved LSK Kjevik fra 2017 fordi kompetansen er vurdert høyest og besparelser store.

Vest-Agder fylkeskommune ber Regjering og Storting om å opprettholde luftforsvarets skolesenter på Kjevik (LSK) samt vurdere hvordan det kan legges til rette for et kompetansesenter med utgangspunkt i næringslivet, Universitetet i Agder og Forsvaret.

I forsvarssjefens fagmilitære råd er det foreslått at Sjøheimevernet nedlegges og at områdestrukturen for Heimevernet skal reduseres fra 42.000 til 30.000 mannskaper. Det er ikke oppgitt hvor stor reduksjonen kan bli i de enkelte Heimevernsdistrikter, men ut fra det man vet nå kan reduksjonen bli på cirka 50-65 prosent i vårt distrikt, i tillegg vil beredskapen på sjøen forsvinne totalt.

Fylkesutvalget mener Heimevernet er svært viktig både for den militære og sivile beredskapen og er bekymret over den foreslåtte reduksjonen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. november 2015 | Skriv ut siden