Fylkesutvalget behandlet i dag fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett for neste år og økonomiplanen for de kommende fire årene for fylkeskommunen. Fylkestinget sluttbehandler budsjettene i desember. Et flertall i fylkesutvalget. bestående av partiene H, KrF, Frp, V og SP, anbefaler en del justeringer i forhold til fylkesrådmannens forslag. Det største enkeltforslaget består i å øke rammen til veiinvesteringer primært rettet mot gang- og sykkelveier og asfaltering med åtte millioner kroner neste år og deretter fire millioner kroner hvert av de tre påfølgende årene. På driftssiden anbefales flere justeringer som samlet innebærer en årlig rammeøkning på rundt åtte millioner kroner.

Det økonomisk største forslaget på driftssiden er å styrke rammen for oppfølging av samarbeidsavtaler med kommunene med to millioner kroner årlig de neste fire årene. Det nest største er å styrke rammen til innovasjon og næringsutvikling med 1,5 millioner kroner årlig. Fylkesutvalgets flertall går videre inn for å øke antall lærlinger i egen regi i fylkeskommunen fra dagens antall på 45 lærlinger med fem nye de kommende tre årene. Dermed vil det være 60 lærlinger i fylkeskommunen i løpet av 2018. Det foreslås også at det etableres et lærlingetilskudd på en million årlig fremover. Tilbudet rettes mot nye private lærebedrifter.

Flertallet foreslår for øvrig flere mindre tiltak. Rammen til friluftstiltak styrkes årlig med 300 000 kroner. Det legges opp til to nye idrettsstipend - hvert på 40 000 kroner. Flertallet vil ha økt fylkesutvalgets disponible midler med 100 000 kroner årlig. Til et Blå Kors-prosjekt " Snakk om mobbing" foreslås det ytet et årlig tilskudd på 100 000 kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. november 2015 | Skriv ut siden