Songdalen kommune er blant de som er lengst framme i landsdelen og på landsbasis når det gjelder å finne gode tiltak for å fremme en heltidskultur og øke andelen av hele stillinger. Dette er bakgrunnen for at fylkesutvalget tirsdag besluttet at fylkeskommunen vil inngå et prosjektsamarbeid med kommunen om prosjektet Heltidskultur i Songdalen kommune 2016-2018. Dette innebærer blant annet erfaringsdeling og formidling fra prosjektet i regionale nettverk og samlinger. Fylkesutvalget bevilget et tilskudd på inntil 475.000 kroner for 2016. Dersom fremdriften og rapporteringen, i henhold til prosjektbeskrivelsen, er tilfredstillende, er intensjonen at fylkeskommunen vil delta med tilsvarende tilskudd i 2017 og 2018.

Kvinners lave yrkesdeltakelse har med god grunn vært et hovedfokus i likestillingssatsingen som pågår i Agder-fylkene. Kvinner på Sørlandet jobber oftere deltid, og i lavere stillingsbrøker, enn kvinner i resten av landet. Dette har konsekvenser for inntektsnivå og økonomisk selvstendighet. Vest-Agder har høyest andel deltidsarbeidende kvinner i hele landet. Vest-Agder ligger nest lavest blant fylkene når det gjelder gjennomsnittsinntekt for kvinner.

Det er etablert et heltidsnettverk for Agder. Det har hatt to samlinger i 2015. Kunnskapsbasert arbeid og erfaringsdeling står sentralt. Songdalen kommune har allerede bidratt med erfaring og inspirasjon. Songdalen er en pilotkommune med sterkt fokus på deltidsutfordringen, som var betydelig i kommunen. Gjennom deltakelse i programmet "Saman om ein betre kommune"  i perioden fra 2012 til 2015 har arbeidet for heltidskultur fått et gjennombrudd og det er blitt svært godt forankret. Målet om en heltidskultur gjenfinnes i kommuneplanen og kommunens likestillingsplan. Et godt trepartssamarbeid mellom politikere, administrasjon og fagforeningene og svært grundig lokal kartlegging har vært viktige suksesskriterier. "Saman om ein betre kommune" ble initiert av Kommunal- og regionaldepartementet. Det avsluttes nå i høst.

Songdalen kommune ønsker å fortsette heltidsarbeidet med samme styrke, og har tatt initiativ til dialog med Vest-Agder fylkeskommune. Det har resultert i en prosjektplan og et budsjett som innebærer at Songdalen kommune og Vest-Agder fylkeskommune fordeler utgiftene til prosjektet "Heltid" på 50/50-basis. Fylkeskommunens bidrag vil sikre god prosjektledelse, videreutvikling av god metodikk, samt tilstrekkelig dokumentasjon og erfaringsdeling.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. november 2015 | Skriv ut siden