Tingvatnfeltet i Hægebostad kommune regnes som et av de mest verdifulle og best bevarte tingsted i Norge med historie tilbake til folkevandringstiden. Sammen med Hægebostad kommune har fylkeskommunen opprettet Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS som skal utvikle stedet som et kulturhistorisk møtested. I 2013 inngikk fylkeskommunen og Hægebostad kommune en avtale om drift av Tingvatn IKS i en treårsperiode. Fylkesutvalget sluttet seg i sist møte til at Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS inngår avtale med Vest-Agder-museet IKS om videre drift av besøkssenteret. Fylkeskommunen bevilger et driftstilskudd på 618 000 kroner til virksomheten fra 2016.

Driften av Tingvatn IKS er forankret i en samarbeidsavtale mellom kommunen og fylkeskommunen, hvor det er hovedprioriteten innenfor kulturminnefeltet.

Området med tilhørende bygningsmasse ble i 2003 ervervet fra Forsvaret i et spleiselag med Hægebostad kommune. Det har siden vært arbeidet med en tilrettelegging av stedet som et kulturhistorisk møtested. I 2006 ble samarbeidet med Hægebostad kommune organisert i Tingvatn IKS. Besøkssenteret åpnet i 2011 med store utstillingslokaler, kafé, museumsbutikk, turistinformasjon og næringshaller. I de etterfølgende år har anlegget gjennomgått en innkjøringsfase av teknisk og driftsmessig karakter.

Besøksantallet har vært jevnt økende fra 3601 i 2013 og 4145 i 2014 og anslått til å være rundt 5000 i 2015.

Når Vest-Agder-museet overtar ansvaret for driften av besøkssenteret vil det bety tilgang til et større faglig nettverk, og gi muligheter for å trekke på aktivitetene som finner sted på de andre av museets avdelinger. Dette vil gi Vest-Agder-museet en tilstedeværelse i indre Agder som de ikke har fra før. I dag har museet besøksmål i Kristiansand, Vennesla Mandal, Lindesnes, Farsund og Flekkefjord. For museumssektoren i Vest-Agder vil en slik løsning være en positiv utvikling. Samtidig vil det være mulig å fase ut den faglige bistanden som Tingvatn IKS hittil har vært avhengig av å få fra fylkeskonservatoren.

Den reviderte driftsmodellen representerer en effektivitetsgevinst for selskapet og en positiv utvikling for museumssektoren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. november 2015 | Skriv ut siden