Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe reiste i dagens fylkesting en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman vedrørende akuttfunksjonen ved sykehuset i Flekkefjord. Han ba fylkesordføreren besvare om han anser det som det greit at akuttkirurgien skal fjernes fra sykehuset i Flekkefjord. Dersom fylkesordføreren ikke finner det greit ville Kleppe vite hva fylkesordføreren "konkret vil gjøre" for å stoppe nedleggelsen av akuttkirurgien ved sykehuset. Damman viste til at det pågår prosesser sentralt vedrørende sykehusenes virksomhet i Norge. -Hvordan dette skal være for Flekkefjord sykehus må utredes i de lokale prosessene som kommer. Det viktige for meg nå er å se helheten i vår behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan, sa Damman.

Fylkesordførers svar på interpellasjon fra representanten Vidar Kleppe vedr. Flekkefjord sykehus:

Representanten Kleppe avslutter interpellasjonen slik:
"Er det greit for fylkesordføreren at akuttkirurgien skal fjernes fra sykehuset i Flekkefjord, slik helseminister Bent Høie fra Høyre har foreslått.  Om ikke, hva vil fylkesordføreren "konkret gjøre" for å stoppe nedleggelsen av akuttkirurgien ved Flekkefjord sykehus?"

Sist fylkestinget behandlet spørsmål rundt sykehustilbudet på Agder var i oktober 2014 knyttet til vår høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF sin Utviklingsplan 2030.

Vi vedtok da en høringsuttalelse i 9 punkter hvorav pkt 2 lyder slik:

"Fylkestinget vil understreke betydningen av god tilgjengelighet, trygghet og nærhet for pasienter og ansatte.  Det er viktig å finne løsninger som sikrer et godt tilbud og videre drift av SSF, og at

 • Fødetilbud videreføres ved alle tre lokasjoner

 • Akuttmottak videreføres ved alle tre lokasjoner

 • Barnetilbud videreføres ved SSK og SSA

 • Trombolytisk slagbehandling ved alle tre lokasjoner.

Alle 9 punktene ble enstemmig vedtatt.

Det ovenfornevnte er altså da fylkeskommunens syn i dette spørsmålet og jeg legger til grunn at alle tingets medlemmer følger opp dette i vår dialog med eksterne parter.

Så har regjeringen nylig lagt frem sitt forslag til Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019).  Dette er den 5. stortingsmelding som nå er lagt frem i et langsiktig arbeid for å bedre pasientens helsetjeneste:

 • Kvalitet og pasientsikkerhet 2013

 • Folkehelsemeldingen – mestring og muligheter

 • Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

 • Legemiddelmeldingen – riktig bruk bedre helse

 • Nasjonal helse – og sykehusplan 2016-2019.

Den meldingen som ble lagt frem 20.11 er omfattende og handler om

*Pasienten                  
*Ansatte                        
*Sykehus                       
*Kvalitet

De viktigste målene er:

*Styrke pasienten                              

* Prioritere tilbudet innen psykisk helse og rusbehandling

*Fornye, forenkle og forbedre helsetjenesten

*Nok helsepersonell med riktig kompetanse             

*Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

*Bedre oppgavefordeling og samarbeid mellom sykehus

*Styrke akuttmedisinske tjenester  utenfor sykehus

Det skal fortsatt være en desentralisert og differensiert sykehusstruktur i Norge.  En ryggrad av akuttsykehus er nødvendig for å sikre beredskap og øyeblikkelig hjelp.  Vi trenger både store og små sykehus.  Funksjoner skal samles når det er nødvendig av hensyn til kvalitet, men samtidig desentraliseres når det er mulig – for å gi bredest mulig tilbud med god kvalitet i nærmiljøet.  Faktorer som geografi og bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, tilgjengelighet til bil-, båt- og luftambulanse og værforhold skal også tillegges stor vekt.  Det skal utarbeides et eget kvalitetssikringssystem for helseforetakenes arbeid med utviklingsplaner, i form av veileder, for å understøtte at endringer i virksomheten er i tråd med nasjonale føringer, og sikre at det er gjennomført gode lokale prosesser.

De endelige beslutningene om akuttilbudet ved de enkelte sykehusene skal taes etter at det er laget utviklingsplaner i helseforetakene.  Slike utviklingsplaner skal lages etter gode lokale prosesser der også kommunene blir hørt.

I planen er det laget scenarier som beskriver hvordan de enkelte sykehusene kan utvikles dersom føringene i sykehusplanen legges til grunn.  Scenariene er ikke vedtak, men er bilder på hva de ulike sykehusmodellene kan inneholde.  Disse modellene er det Stortinget som skal vedta.

Helseministeren er klar på at ingen sykehus skal legges ned. De små sykehusene vil få mer å gjøre i fremtiden.  Sykehusplanen slår fast at alle akuttsykehus skal ha minst akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi. I spennet mellom dette og full akuttkirurgisk tilbud finnes det flere løsninger. 

Hvordan dette skal være for Flekkefjord sykehus må utredes i de lokale prosessene som kommer.  I denne prosessen skal som sagt også kommunene i området høres.

Det viktige for meg nå er å se helheten i vår behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan.

Ja, jeg har lyst til å gjøre stortingsrepresentant Kari Henriksens ord til mine slik hun ble referert i Fædrelandsvennen forleden dag:

Høies helseplan er omfattende og handler om mer enn bare akuttkirurgi.  Etter en omfattende behandling av denne skal det trekkes en helhetlig konklusjon.

En omfattende og helhetlig behandling legger jeg også til grunn at fylkestinget foretar når vi får planen på høring i løpet av vinteren/våren.  Vår behandling av Utviklingsplan 2030 viser at en slik samlet behandling er det mest fornuftige og gir også størst sannsynlighet for å forene hele fylkestinget i en felles uttalelse.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. desember 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer