Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om det arbeidet som gjøres i Vest-Agder fylkeskommune for å motvirke sosial dumping i byggebransjen. Utvalget ga positiv tilslutning til de tiltak som benyttes. Kommunenes Sentralforbund, Direktoratet for forvaltning og IKT, Byggnæringens Landsforening og Fellesforbundet har sammen utarbeidet en spesiell kontraktbestemmelse for bygg- og anleggskontrakter som forutsettes benyttet i tillegg til Norsk Standards generelle kontraktbestemmelser. De personer i Vest-Agder fylkeskommune som er ansvarlige for kontraktinngåelse, gjennomføring og oppfølging av fylkeskommunens anskaffelser skal påse og aktivt medvirke til at disse bestemmelsene blir ivaretatt i anskaffelsesprosessene og fulgt opp i gjennomføringen av kontrakten.

Offentlige oppdragsgivere har plikt til å motvirke sosial dumping, og skal bidra til at ansatte i virksomheter som utfører tjenester og bygge- og anleggsarbeider, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende forskrifter eller landsomfattende tariffavtaler.

Fylkeskommunen stiller allerede krav til bruk av lærlinger i kontrakter der dette er praktisk gjennomførbart. Det har i lengre tid vært stilt som kvalifikasjonskrav i anskaffelsesprosessene at tilbydere skal være godkjente lærebedrifter innenfor de aktuelle fagene. Dette kravet vil i seg selv bidra til at de mest useriøse aktørene ikke kan delta i konkurransen om kontraktene.

Det er også lagt inn krav om at tilbyder skal levere egenerklæring om sosial dumping, samt at Vest-Agder fylkeskommune har sikret seg rett til å gjennomføre kontroll av om kravene overholdes, og kan kreve at leverandør og eventuelle underleverandører på forespørsel må dokumentere at lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte tilfredsstiller dette kravet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. desember 2015 | Skriv ut siden