Fylkestinget behandlet i dag årsbudsjett for neste år og økonomiplanen for de kommende fire årene for fylkeskommunen. Fylkestinget støttet en anbefaling fra et flertall i fylkesutvalget bestående av partiene H, KrF, Frp, V og SP. De anbefalte en del justeringer i forhold til fylkesrådmannens forslag. Dette innebærer at fylkestinget nå har besluttet å øke rammen til veiinvesteringer primært rettet mot gang- og sykkelveier og asfaltering med åtte millioner kroner neste år og deretter fire millioner kroner hvert av de tre påfølgende årene. Det ble videre vedtatt en del tiltak innen fylkeskommunens drift som samlet innebærer en årlig rammeøkning på rundt åtte millioner kroner.

Den økonomisk største endringen på driftssiden er å styrke rammen for oppfølging av samarbeidsavtaler med kommunene med to millioner kroner årlig de neste fire årene. Den nest største er å styrke rammen til innovasjon og næringsutvikling med 1,5 millioner kroner årlig. Videre skal antall lærlinger i egen regi i fylkeskommunen økes fra dagens antall på 45 lærlinger med fem nye de kommende tre årene. Dermed vil det være 60 lærlinger i fylkeskommunen i løpet av 2018. Det vil i tillegg bli etablert et lærlingetilskudd på en million årlig fremover. Tilbudet rettes mot nye private lærebedrifter.

Fylkestinget vedtok for øvrig en økning av midler til friluftstiltak årlig med 300 000 kroner. Det opprettes to nye idrettsstipend - hvert på 40 000 kroner. Fylkesutvalgets disponible midler heves med 100 000 kroner årlig. Til et Blå Kors-prosjekt " Snakk om mobbing" ytes et årlig tilskudd på 100 000 kroner.

Fylkestinget besluttet videre at det i løpet av 2016 skal det utredes økonomisk konsekvens av å redusere pris på busskort til ungdomssegmentet. Det ble bestilt en utredning om behovet for utearealer som stimulerer til fysisk aktivitet i videregående skoler.

Fylkestinget ønsker å prøve ut tiltak som kan øke andelen som gjennomfører og består videregående opplæring. Tinget ber derfor om at det utredes om en kan øke gjennomføringen ved å tilby et kryssløp fra VG1 studiespesialisering til VG2 yrkesfag. Utredningen ønskes klar slik at eventuelle forslag kan iverksettes fra skoleåret 2017/2018.

Det ble videre gitt tilslutning til at det opprettes en egen post i budsjettet ved neste rullering av økonomiplanen som hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø kan disponere til mindre trafikksikkerhetsprosjekter, som ikke er en del av Handlingsprogram for vedlikehold av fylkesveg. Fylkestinget ber om at det utarbeides kriterier for hvordan midlene kan disponeres.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. desember 2015 | Skriv ut siden