Olje- og energidepartementet foreslår i et høringsnotat å gjøre to endringer i energiloven. Den første åpner for at andre enn Statnett kan eie og drive utenlandsforbindelser for strøm. Den andre endringen gjelder at aktører som planlegger nye utenlandsforbindelser ikke lenger snarest skal informere departementet om sine planer. De foreslåtte endringene i energiloven omhandler tema som Vest-Agder fylkeskommune, gjennom sitt engasjement med oppfølging av Regionplan Agder 2020, har engasjert seg i. Derfor ønsker Vest-Agder fylkeskommune å uttale seg til høringsnotatet. Fylkesutvalget sluttet seg i går til de foreslåtte lovendringene. Samtidig uttrykte fylkesutvalget at Vest-Agder fylkeskommune ønsker at det ved alle nye konsesjoner for utenlandsforbindelser for strøm også utredes for samtidig legging av datafiber.

Rammevilkårene for utenlandsforbindelser for strøm er viktige når det det gjelder kraftutveksling med Europa. Kraftutveksling blir omtalt i Regionplan Agder 2020 som et av hovedsatsningsområdene for landsdelen.

På Sørlandet har det i det siste vært en økt oppmerksomhet rundt muligheten av å bruke vårt fornybare kraftoverskudd til å etablere grønne datasentre. Skal Norge bli aktuelt for denne typen investeringer trenges flere datafiberforbindelser med utlandet. Datafiberforbindelser er ikke bare viktig for å få etablert nye grønne næringer men er viktig for hele nasjonen. 85 prosent av Norges utenlandske datatrafikk har frem til nå gått gjennom en fiberforbindelse via Sverige.

Fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen mener derfor at det i fremtiden, når det gjelder konsesjonssøknader for alle nye mellomlandsforbindelser for strøm, må bli pålagt at det blir gjort vurderinger om legging av datafiber samtidig. Videre mener hun at disse utredningene må bli gjort utfra en teknologisk, en bedriftsøkonomisk og en samfunnsøkonomisk vurdering. Dette er spesielt viktig fordi det har vist seg at å etablere nye datafiberforbindelser sammen med mellomlandsforbindelser for strøm gir betydelige økonomiske fordeler.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. desember 2015 | Skriv ut siden