Er fylkesordføreren enig i at Vest-Agder fylkeskommune har et ansvar for å styrke sikkerhetskulturen i kollektivtjenestene generelt, og spesielt når det gjelder busstransport som fylkeskommunen tilbyr til sine elever? Hvordan vil fylkesordføreren bidra til å oppnå slik forbedret sikkerhetskultur? Disse spørsmålene reiser fylkestingsrepresentant Stein Inge Dahn i en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman. Interpellasjonen vil bli besvart i fylkestingets møte 14. og 15. desember.

Her kan du lese hele interpellasjonsteksten:

Tre år etter den tragiske ulykken i Kenya hvor en av Vest-Agders elever omkom, ble flere av våre elever den 23. november enda en gang utsatt for en alvorlig trafikkulykke med personskader. Selv om den veldig kraftige kollisjonen mellom to busser ved Ulland på fylkesvei 465 i morgentimene denne mandagen var dramatisk nok, og mange av de involverte fikk flere døgn på sykehus, var heldigvis utfallet denne gang, så langt jeg er kjent med, at ingen ble alvorlig skadd.

De som analyserer risikoer og sårbarhet forsøker ofte å kartlegge sannsynligheten for at noe uønsket skal skje, og sammenstiller den med de potensielle konsekvensene som den uønskede hendelsen vil kunne føre med seg. Populært sagt kan man si at risiko er produktet av sannsynlighet og konsekvens.

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) som er gjennomført både i vår landsdel og andre steder, har pekt på at bussulykker med mange involverte representerer en av våre store samfunnsrisikoer.

Med dette som bakteppe, er det god grunn til å verdsette trafikksikkerhetsarbeidet som fylkeskommunen er engasjert i. Vår betydelige støtte til 0-visjonstiltakene, til Trygg Trafikk, til TRAFO'en og til 18pluss-tiltaket er veldig viktig. Like viktig er samarbeidet med øvrige etater som samferdselsavdelingen koordinerer gjennom arbeidet i Trafikksikkerhetsutvalget.

De mest alvorlige transportulykkene blir etterforsket av Statens havarikommisjon for transport. Formålet med denne etterforskningen er at samfunnet skal lære av hendelsen, for å forbedre sikkerheten i fremtiden. Flere av havarikommisjonens rapporter etter bussulykker har pekt på farene ved manglende bruk av sikkerhetsbelte. En busspassasjer som ikke benytter sikkerhetsbelte utsetter ikke bare seg selv for stor fare, men også medpassasjerene.

Det var derfor meget urovekkende å erfare at et flertall av elevene i ulykkesbussen den 23. november ikke brukte sikkerhetsbeltet. Like urovekkende var det å lese om en undersøkelse tidligere i år, hvor det ble konstatert at bussjåførene på Agder skilte seg særdeles dårlig ut i sammenligning med deres kolleger i andre fylker. Mens kun 1 av 111 kontrollerte sjåfører i Telemark ikke brukte sikkerhetsbeltet, var tilsvarende tall for Agder at hele 36 bussjåfører av 109 kontrollerte ikke hadde tatt seg bryet med å feste beltet.

Dette kan anses som indikasjoner på sviktende sikkerhetskultur.

Havarikommisjonen har ofte pekt på at god sikkerhetskultur ikke bare er et ansvar for transportselskapene, sjåførene og passasjerene - men også at transportkjøpere har et overordnet systemansvar. Gode eksempler som er trukket frem, er oljeselskaper som har valgt å stille strengere krav til konkrete sikkerhetstiltak når de kjøper tjenester av transportselskaper - utover minstekravene som følger av offentlige lover og forskrifter.

Venstre mener at fylkeskommunen har et etisk ansvar overfor våre elever og deres familier for å følge i disse oljeselskapenes fotspor. Vi erkjenner at god sikkerhetskultur ikke er noe som kan oppnås gjennom skippertak - det kreves kontinuerlig prioritering gjennom systematisk sikkerhetsarbeid fra alle involverte.

Er fylkesordføreren enig i at Vest-Agder fylkeskommune har et ansvar for å styrke sikkerhetskulturen i kollektivtjenestene generelt, og spesielt når det gjelder busstransport som fylkeskommunen tilbyr til sine elever? Hvordan vil fylkesordføreren bidra til å oppnå slik forbedret sikkerhetskultur?

Stein Inge Dahn

Venstre

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. desember 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer