Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har vedtatt retningslinjer for bruk og leie av fylkeskommunal gategrunn.

Retningslinjene innebærer leiekostnad for alternativ bruk av gategrunn og er gjeldende fra 1. januar 2016.

Retningslinjene for leie av fylkeskommunal gategrunn ble vedtatt i sak 91/15 og blir gjeldende fra 1. januar 2016. 

Retningslinjene gjelder ved veiarbeid, riggområde, lagerplass, plassering av utstyr, stillas, containere m.m. på all fylkeskommunal veigrunn i Vest-Agder. Behovet for vedtatte retningslinjer har sammenheng med utfordringer som kan oppstå ved trafikkavvlikling og fremkommelighet under arbeid som foregår ved eller på fylkesvei. Dette kan være utbygging av arealer og/eller graving og kan innebære ønske fra utbygger om å benytte deler av fylkesvei- eller gangareal som rigg-eller anleggsområde i arbeidsperioden. Det kan også forekomme at utbygger har behov for å legge opp ny, eller fornye eksisterende infrastruktur som ligger i veikroppen, som for eksempel rør og kabler. 

Retningslinjene skal bidra til å hindre unødvendig bruk av gategrunn i areal og tid. De skal ivareta trafikksikkerhet, forsvarlig trafikkavvikling og fremkommelighet for gående, syklende og kjørende. Herunder å ivareta full fremkommelighet for kollektivtrafikken. De skal sikre at ulemper for trafikkavvikling og vedlikehold minimaliseres. Og, til sist, sikre dekning av fylkeskommunens og AKTs merutgifter knyttet til trafikkomlegging og tilbakeføring av vei- og gategrunn.

Særskilt avtale om leie av fylkeskommunal gategrunn skal hovedsakelig inngås for følgende veier: 

- Fv. 23 Marviksveien,
- Fv. 25 Østre ringvei, 
- Fv. 26 Tollbodgata og kvartal av Elvegata mot Dronningensgate, 
- Fv. 28 Festningsgata, og strekningen
- Vestre Strandgate - Dronningensgate - Østerveien - Jegersbergveien - Bjørndalssletta.

Avtale om leie av fylkeskommunal gategrunn kan også inngås for andre strekninger enn de som er nevnt ovenfor, der det er særskilt grunnlag for det. Denne vurderingen gjøres av Statens vegvesen.

Kontaktperson: Vidar Ose vos@vaf.no Tlf: 90 52 71 01.

Les mer om leiekostnad og ytterligere informasjon her

Kontaktperson

Samferdselssjef

Vidar Ose

38 07 45 59
90 52 71 01

vos@vaf.no

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer