Fylkesutvalget la ut planprogram for "Regional plan for kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen for perioden 2017 til 2030 (2050)" ut på høring 24. november. Høringsfristen settes til 15. februar 2016.

Planen skal legge grunnlaget for at det blir planlagt og bygd infrastruktur for kollektivtransport som legger til rette for at kollektivtrafikken kan ta sin andel av forventet vekst i persontrafikken i regionen. Planen vil også være et viktig virkemiddel for å nå de mål som er satt i arbeidet med en bymiljøavtale for Kristiansandsregionen. Planområdet er Kristiansandsregionen som består av kommunene: Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand.

Det vurderes som strategisk å planlegge i en lang tidshorisont. Planen vil derfor vise flere trinnvise utviklingsløp fra oppstart i 2017 frem til 2030 og 2050. Den skal gi føringer som vil bidra til en effektiv arealbruk som vil legge til rette for et godt og velfungerende kollektivsystem.

Det er i sentrumsområder trafikkutfordringene er størst. I regionen er det Kristiansand sentrum med Kvadraturen som har den største trafikkbelastningen. Arbeidet med å finne gode løsninger for å få bussene hinderfritt gjennom Kristiansand sentrum fra Gartnerløkka til Bjørndalssletta vil kreve et nært og godt samarbeid med Kristiansand kommune.

Prosjektet "Buss i sentrum" som ledes av Kristiansand kommune, vil være et viktig bidrag til at kan lykkes med dette arbeidet. Fylkeskommunen forutsetter derfor at kommunen prioriterer dette prosjektet høyt slik at planprosessen ikke blir forsinket.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. desember 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer