Fylkestingsrepresentant Stein Inge Dahn tok i en interpellasjon i fylkestinget i går opp temaet: Sikkerhetskultur i fylkeskommunale Han ba fylkesordfører Terje Damman besvare om han er enig i at Vest-Agder fylkeskommune har et ansvar for å styrke sikkerhetskulturen i kollektivtjenestene generelt, og spesielt når det gjelder busstransport som fylkeskommunen tilbyr til sine elever. Hvordan vil fylkesordføreren bidra til å oppnå en forbedret sikkerhetskultur? Nedenfor kan du lese hele svaret fra fylkesordføreren.

Her kan du lese fylkesordførerens svar:

Trafikksikkerhet og sikkerhetskultur har i lang tid vært høyt prioritert i Vest-Agder fylkeskommune.

Dette kommer særlig til uttrykk i virksomheten til trafikksikkerhetsgruppen i Vest-Agder, Nullvisjonsprosjektene i alle tre regioner i fylket og i ungdomstiltakene 18pluss og Trafo. Samlet sett kan vi tillate oss å si at når det gjelder den publikumsrettede virksomheten på dette området, er Vest-Agder helt i front i landssammenheng.  Interpellanten nevner jo også selv i interpellasjonen at det er god grunn til å verdsette trafikksikkerhetsarbeidet som fylkeskommunen er engasjert i.

Det er Agder Kollektivtrafikk A/S (AKT) som er fylkeskommunens utøvende organ/driftsselskap for de fylkeskommunale transporttjenestene. Trafikksikkerhet og sikkerhetskultur er godt forankret og høyt prioritert i AKT.

I busskontraktene er det lagt inn krav til betjeningen/sjåførene og det er også bestemmelser knyttet til sikkerhet og krisehåndtering: "Betjeningen skal være serviceinnstilt og ha gjennomgått opplæring i, og til enhver tid ha nødvendige kunnskaper om følgende:

-Passasjervennlig kjørestil – manøvrering og fart skal være slik at passasjerene føler seg trygge og har en behagelig reiseopplevelse.

-Spesielt oppmerksom og hjelpe personer med nedsatt funksjonsevne og reisende med rullator, krykker, barnevogner, bagasje m.m.  Foruten ved på- og avstigning gjelder dette så langt det er mulig også ved overgang til/fra korresponderende busser, tog, ferge mv.

-Full oversikt over og kunne bruke alle innretninger som de ulike bussene er utstyrt med.

-Fastsatte varslingsrutiner og beredskapstiltak ved større ulykker og brann.

-Krisehåndtering.

I kontraktene er det også tatt inn bestemmelser som gjelder utforming og utstyr i bussene.

Til det siste kan nevnes at det nå er krav til bilbelte i alle busser som er i trafikk, og i de siste anbudene er det stilt krav om alkolås.

I kontraktene med operatørene er det tatt inn konkrete bestemmelser vedr.

 • Bruk av mobiltelefon

 • Røyking og rusmidler

 • Sikkerhet og krisehåndtering

 • Krav om rapportering om ulykker, avvik m.m. AKT har jevnlige driftsmøter med busselskapene, og elevers bruk av setebelte har vært tema på møtene slik at sjåfører er obs på dette i forbindelse med både utførelse av skoleskyss og ordinære ruter. AKT har også tatt opp temaer omkring bruk av setebelter i møter med drosjeselskapene.

AKT har årlige møter med kommuner hvor dette med bruk av setebelte blir tatt opp. Rundt skolestart og ved utdeling av busskort har AKT blant annet utarbeidet en brosjyre som elever får med hjem hvor det er omtalt bruk av setebelte. Skolene blir også bedt om å ta opp bruk av setebelte ved utdeling av skolereisekortene og om å minne elever på viktigheten av dette.

Det skal også nevnes at AKT har en egen beredskapsplan.

Så påpeker også interpellanten det faktum at det i denne konkrete ulykken var det et flertall av elevene som ikke brukte sikkerhetsbeltet.

Jeg blir fortalt at en del av sjåførens prosedyrer ved oppstart av en reise er å sjekke at elevene bruker belte.  Jeg blir også fortalt at ofte opplever sjåføren etter denne kontrollen og når han da setter seg i sitt sete for å starte kjøreturen hører lyden av belter som løses ut igjen. Det er et alvorlig tankekors at passasjerene/elevene med dette synliggjør at de er mer opptatt av å oppfylle sjåførens rutinesjekk enn å ivareta egen sikkerhet under transporten!

Vest-Agder fylkeskommune har som ovenfor nevnt et bevisst fokus på og mange tiltak allerede knyttet til reisendes sikkerhet.  Jeg legger også til grunn at den enkelte transportutøver, om det er buss eller drosje, også har egne prosedyrer for å ivareta passasjerens sikkerhet og trygghet.

For å lykkes med arbeidet vedr trafikksikkerhet og sikkerhetskultur kreves det et fortsatt og  vedvarende høyt fokus på dette viktige området. Fylkeskommunen vil gjennom sin kontakt med aktuelle aktører på transportområdet og i sin publikumsrettede virksomhet sørge for en fortsatt satsing og utvikling på trafikksikkerhetsarbeid  og sikkerhetsfokus slik at vi også fremover vil være i front på dette viktige området.

I tillegg til de allerede nevnte tiltak vet jeg at Nullvisjonen i Lister rett etter den aktuelle ulykken hadde kontakt med ledelsen på Lister vg skole der det ble gitt tilbud om informasjon om beltebruk til elever i aktuelle skoler og klasser.

Jeg oppfordrer rektorene i alle våre skoler til å benytte Nullvisjonsprosjektene aktivt i informasjonsarbeidet.  Nullvisjonsprosjektene har en egen evne til å nå målgruppene med sitt budskap  på en god måte.

Men til syvende og sist kommer vi ikke bort fra at den enkelte reisende/elev også har et selvstendig ansvar for å ivareta egen sikkerhet og benytte de sikkerhetsinstallasjonene som er i de aktuelle kjøretøyene.  Og i bevisstgjøringen rundt dette spiller også forelde og foresatte en viktig rolle.

Dette er mitt svar, utarbeidet i samarbeid med samferdselsseksjonen og Agder kollektivtrafikk.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. desember 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer