• Avfallsdunker
  av Torkelsen, Jan H., 20.11.15

  Fylkeskommunen trekker innsigelsen knyttet til søppelhenting og varelevering

  Fylkeskommunen behandlet i juni forslag til en detaljreguleringsplan for Kvartal 32 i Kristiansand...

  Les mer
 • Kristiansand - Vestre Havn
  av Torkelsen, Jan H., 04.11.15

  Fylkeskommunen medfinansier mulighetsstudie for Vestre Havn i Kristiansand

  Kristiansand kommune har søkt Vest-Agder fylkeskommune om finansiell støtte til mulighetsstudier for...

  Les mer
 • Konsmo
  av Torkelsen, Jan H., 30.10.15

  Roser Audnedal for satsing innen idrett og fysisk aktivitet

  Audnedal kommune har utarbeidet en revidert kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for...

  Les mer
 • Åseral
  av Torkelsen, Jan H., 28.10.15

  Svært positiv uttalelse til Åseral for ny plan for idrett og fysisk aktivitet

  Åseral kommune har revidert kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for perioden 2016 til...

  Les mer
 • Omraadevisjonsplan EG
  av Torkelsen, Jan H., 02.10.15

  Fylkeskommunen positiv til forslag til utviklingsplan for sykehusområdet i Kristiansand

  Kristiansand kommune har lagt ut et forslag til en områdereguleringsplan for sykehusområdet på Eg...

  Les mer
 • Hjorter
  av Torkelsen, Jan H., 01.10.15

  GPS-merking av hjort på Sørlandet for å bedre forvaltningskompetansen

  Gjennom et samarbeid mellom fylkeskommunene i Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark er det satt i gang...

  Les mer
 • Rype
  av Lassen, Bård Andreas, 02.09.15

  Rypejegerne på Agder anbefales å vise måtehold i år

  I august ble det gjennomført rypetaksering i 4 områder i Agder. Selv om resultatene varierer fra...

  Les mer
 • Johnny Greibesland Og Kristin Tofte Andresen Paa Rismyrbro Aapning
  av Torkelsen, Jan H., 01.09.15

  Nytt broanlegg bidrar til positiv sentrumsutvikling i Songdalen

  Søndag var det stor festivitas med musikkorps og snorklipping da den offisielle åpningen av...

  Les mer
 • Marnardal
  av Torkelsen, Jan H., 09.06.15

  Rosende fylkeskommunal høringsuttalelse til ny kommuneplan for Marnardal

  Marnardal kommune arbeider nå med å sluttføre arbeidet med en kommuneplan for årene fra 2015 til...

  Les mer

Støtter strategi for sentrums- og tettstedsutvikling i Vennesla

Fylkestinget uttrykte seg i sist møte svært positivt til et forslag til samfunnsdel av en revidert kommuneplan som Vennesla kommune har sendt ut til offentlig ettersyn. Kommunen beskriver hensikten...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.15

Femten friluftsområder får midler til tilrettelegging

Vest-Agder fylkeskommune fordeler hvert år tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv i statlig sikrede friluftsområder i fylket. Dette skjer gjennom en tilskuddordning som fylkeskommunen forvalter...

av Torkelsen, Jan H., 30.03.15

Ros til Vennesla for nytt forslag til kommuneplan

Hovedutvalg for kultur og utdanning var nylig det første fylkespolitiske utvalget som behandlet et forslag til samfunnsdel i en revidert kommuneplan som Vennesla kommune har sendt på høring....

av Torkelsen, Jan H., 30.03.15

Seminar om selforvaltning på Agder

Folk som ferdes langs Agderkysten opplever flere steder at selbestanden vokser. Selen går noen steder yrkesfiskere i næringen. Den er heller ikke populær blant sportsfiskere, mens andre har glede av...

av Lassen, Bård Andreas, 27.03.15

Byggeskikksenteret i Flekkefjord anbefales å bli sikret videre drift

I mars 2011 inngikk Vest-Agder fylkeskommune og Flekkefjord kommune en avtale om opprettelse av Byggeskikksenteret i Klekkefjord. Dette var et ledd i fylkeskommunens medvirkning i en LUK-satsing Lokal...

av Torkelsen, Jan H., 24.03.15

Program og påmelding til Framtidsbygda 2015 er klart

I vår igjen er det duket for den tradisjonsrike konferansen Framtidsbygda. I år er arrangementet lagt til Iveland bedehus på Birketveit i Iveland. Temaet i år er: Kommunereform og levende...

av Torkelsen, Jan H., 18.03.15

Songdalen kommune vil utvikle et mer levende og attraktivt sentrum

Songdalen kommune har startet opp arbeid med å utarbeide en områdeplan for Nodeland sentrum, boligområdet på Skinnarsmoen, Spjotneset, et industriområde nord for sentrum og en del arealer langs...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.15

Innsigelse til boligfelt i Knertenland i Lyngdal

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø reiste i går flere innsigelser til Lyngdal kommunes forslag til kommuneplanens arealdel. Det er annen gang forslaget er lagt ut til offentlig ettersyn....

av Torkelsen, Jan H., 05.03.15

Løsninger for kollektivtrafikk må presiseres for ny E-39 mellom Vigeland og Lyngdal vest

Fylkestinget rettet i går blant annet søkelyset på hvordan løsninger for kollektivtrafikk må presiseres og tas hensyn til i planarbeidet for ny firefelts E39 på strekningen Vigeland i Lindesnes...

av Torkelsen, Jan H., 18.02.15

Dagskurs i planverktøy for bedre stedsutvikling

Er du nysgjerrig på hvordan jobbe med sosiale perspektiver i stedsutvikling? Hvordan finne og bruke friluftslivskvalitetene i et område? Hvordan påvirke det sosiale liv i et område og hvilke...

av nbr, 10.02.15

Fraråder konsesjon til nytt vindkraftanlegg på Buheii i Kvinesdal

Buheii Vindkraft AS har søkt om konsesjon i henhold til energiloven om å bygge og drive et vindkraftverk i Kvinesdal. Det legges opp til et anlegg som skal bestå av 23 turbiner. Disse vil ha en...

av Torkelsen, Jan H., 04.02.15

Positiv tilbakemelding til planopplegg for ny E-39 mellom Vigeland og Lyngdal vest

Fylkesutvalget behandlet i går en melding om oppstart av kommunedelplanarbeid og høring av forslag til planprogram for ny firefelts E39 på strekningen Vigeland i Lindesnes kommune til Lyngdal vest....

av Torkelsen, Jan H., 04.02.15

2. gangs høring av Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021

Innenfor vannforvaltningen i Norge jobbes det med å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre...

av Lassen, Bård Andreas, 03.02.15

Tettstedsutvikling i Farsund et sentralt tema i høringsuttalelse

Farsund kommune er ferd med å rullere kommuneplanens arealdel for Farsund – Lista og har samtidig ute et forslag til planprogram til høring. Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.15

Mandal kommunene er eksemplarisk innen barn- og ungdomsmedvirkning

Samfunnsdelen av Mandal kommunes forslag til kommuneplan for 2015-2027 var til behandling i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i sist møte. Hovedutvalget er positivt til...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.15

Spennende mulighetsstudie for sentrumsområdet i Songdalen kommune

Vest-Agder fylkeskommunen har bidratt med 150 000 kroner til utarbeidelse av en mulighetsstudie for Nodeland sentrum. Kommunen har bidratt med tilsvarende beløp og også Helsedirektoratet har bidratt...

av Torkelsen, Jan H., 30.01.15

Råder Mandal kommune til å redusere arealer avsatt til nye boligområder

Mandal kommune har lagt ut forslag til kommuneplan for 2015-2027 til offentlig ettersyn. Fylkeskommunen mener forslaget til arealdel er gjennomarbeidet og er godt opplyst, med klare målsetninger og...

av Torkelsen, Jan H., 30.01.15

Kvinesdal roses for kommuneplanforslag

Kvinesdal kommune har lagt ut forslag til arealdelen av kommuneplanen for 2014-2026 til offentlig ettersyn. Da fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet forslaget i dag ble...

av Torkelsen, Jan H., 29.01.15

Regionalt kurs om utbyggingsavtaler

Det ønskes velkommen til regionalt kurs om utbyggingsavtaler under temaet "Fra plan til utbygging". Kurset avholdes på Hotel Norge, Kristiansand, 20.-21. januar 2015.

av Richardsen, Wanja, 09.01.15