Bankebrua mellom Sånum og Furulunden på fylkesveg 202 i Mandal skal bygges som en gang- og sykkelvegbru. Den skal bygges som enkel stålbru, i tråd med anbefalinger fra Statens vegvesen. Det besluttet fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag. Området har en stor andel myke trafikanter. Sånumssiden er et utviklingsområde for kommunen. Slik utvikling begrenser seg i dag på grunn av manglende tilrettelegging for myke trafikanter over Bankebrua. En slik tilrettelegging er derfor svært ønskelig å få på plass, slik at sentrumsnære boligområder kan videreutvikles, og slik at eksisterende beboere i området kan få en trygg og god gang- og sykkelløsning inn mot sentrum av Mandal. Et sammenhengende gang- og sykkelvegnett vil også ha stor verdi som skoleveg for beboerne på vestsiden av Bankebrua.

Det er i investeringsbudsjett for fylkesveg satt av midler for 2015 og 2016 for å bedre forholdene for myke trafikanter som krysser Bankebrua i Mandal,. Området rundt har gode forhold for myke trafikanter, mens selve brua er smal og ikke tilpasset blandet trafikk. Det var planlagt å gjøre tiltak på selve brua, primært innsnevring av kjørebanen for å gi plass til et område for myke trafikanter, ettersom brua ved kontroll viser seg å ikke tåle skjevbelastning i form av en påhengt gangbane eller tilsvarende.

I forbindelse med at Mandal kommune igjen har blitt med i det statlige sykkelbyprosjektet, har det blitt mulig å søke om tilskudd til bygging av sykkelanlegg. Mandal kommune og Vest-Agder fylkeskommune har søkt om midler til flere prosjekter, der dette prosjektet var det høyest prioriterte. Det har blitt gitt tilsagn om totalt 14 milliioner kroner statlige midler til prosjektet. Forutsetningen for tilsagnet er at byggingen starter i løpet av tildelingsåret 2016. Vest-Agder fylkeskommune og Mandal kommune har bevilget 5 millioner kroner hver til prosjektet, slik at det er 24 millioner kroner tilgjengelig for bygging.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. januar 2016 | Skriv ut siden