Fylkesutvalget behandlet på ettersommeren det internasjonalt arbeidet i Vest-Agder fylkeskommune. Det ble blant annet gitt anbefalinger om hvordan denne virksomheten bør følges opp i valgperioden 2015 - 2019. Temaet ble igjen satt på dagsorden overfor representantene i det nye fylkesutvalget i desember. Her ble det vedtatt å utforme retningslinjer for fylkeskommunens internasjonale arbeid. Da disse ble behandlet i fylkesutvalget i dag ble det klargjort at arbeidet skal fokusere på tema som kan støtte gjennomføringen av Regionplan Agder 2020 og korresponderende planer og strategier. Dette gjelder særlig tema i tilknytning til maritim næringsutvikling og reiseliv, Agders rolle som "grønt batteri" i kraftutveksling med Europa, videregående utdanning og transport.

Fylkeskommunen skal bruke deltakelsen i europeiske samarbeidsorganisasjoner systematisk til å identifisere aktuelle samarbeidsregioner/partnere som kan støtte opp under de valgte fokuseringstemaene. Næringslivets og forsknings- og utviklingssektorens interesser skal undersøkes før slike samarbeid etableres

Videre ble det besluttet at fylkeskommunen skal styrke forankringen for eierskap, driftstilskudd og styremedlemskap i Sørlandets Europakontor og Nordisk Informasjonskontor Sør-Norge. Det bør som hovedregel være politisk deltakelse på generalforsamlinger og eiermøter i disse kontorene. Det skal etableres rutiner for informasjonsflyt og møter mellom fylkeskommunens styrerepresentanter og internasjonal koordinator og -gruppe. Det forutsettes at involverte medarbeidere og politikere får tilstrekkelig innsyn i kontorenes løpende virksomhet. Fylkesutvalget skal holdes orientert om kontorenes virksomhet.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. januar 2016 | Skriv ut siden