En overføring av utviklingsoppgaver fra fylkesmannen til regionene vil kunne sikre mer demokrati og effektivitet. Det vil også tydeliggjøre folkevalgte regioner i rollen som samfunnsutvikler, skriver syv fylkesordførere på Østlandet i en kronikk vedrørende kommunereformen i Aftenposten. De mener at en regionreform for større og sterkere regioner vil ha en stor betydning for samfunnsutviklingen.

Fylkesordførerne  viser til at de folkevalgte på regionalt nivå står direkte til ansvar overfor innbyggerne. Rollen som regional samfunnsutvikler sikrer en åpen og involverende saksbehandling. Fylkeskommunene på Østlandet mener mer ansvar og myndighet må overføres til et regionalt folkevalgt nivå. Større, sterkere og mer funksjonelle regioner kan gi bedre grunnlag for gode strategiske valg og økte samordningsgevinster

Frykter demokratiunderskudd

De trekker videre frem at statlige direktorater, tilsyn og etater har økt betraktelig i antall de siste 10 til 15 årene. -Slik har oppgaver og ansvar blitt flyttet fra departementene til spissede fagmiljøer. Resultatet kan bli sterkere statlig styring og en økt fragmentering av statlig forvaltning, som i mindre grad er underlagt politisk kontroll. Det er en fare for at denne utviklingen kan føre til et demokratiunderskudd. For at det regionale folkevalgte nivået skal bli en suksess, er det avgjørende at flere samfunnsoppgaver legges til dette nivået. Slik kan Regjeringens regionreform bli en demokratireform, skriver de.

Fylkeskommunene må få flere virkemidler

Fylkesordførerne fastslår at statlig forvaltning blir stadig mer fragmentert. Organisering av statlig sektor må tilpasses den geografiske inndelingen i regioner, og flere virkemidler overført fra statlig til regionalt nivå må ses i sammenheng.

-En overføring av utviklingsoppgaver fra fylkesmannen til regionene vil kunne sikre mer demokrati og effektivitet. Det vil også tydeliggjøre folkevalgte regioner i rollen som samfunnsutvikler.

Det bør også vurderes om de nye regionene skal overta økonomiske stimuleringsmidler og sentrale veiledningsoppgaver. Regionen bør også overta oppgaver knyttet til landbruk, miljø, klimapolitikk, vannforvaltning og videre utvikling av friluftslivspolitikken. I tillegg mener vi at det nye regionale folkevalgte nivået kan få ansvaret for samordning av statlige og regionale innsigelsessaker etter plan- og bygningsloven, skriver de sju fylkesordførerne Ole Haabeth (Ap), Østfold, Anette Solli (H), Akershus, Roger Ryberg (Ap), Buskerud, Per Gunnar Sveen (Ap), Hedmark, Even Aleksander Hagen (Ap), Oppland, Rune Hogsnes (H), Vestfold og Sven Tore Løkslid (Ap), Telemark

Du kan lese hele kronikken her: Mer makt til folket

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. januar 2016 | Skriv ut siden