Vest-Agder fylkeskommune har et mål om at minst 77 prosent av elevene skal fullføre og bestå videregående opplæring. Fylket ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder gjennomføring og utviklingen viser en positiv tendens. 74,1 prosent. av elevene fullførte og bestod videregående opplæring i løpet av fem år i perioden 2009 til 2014, mens landsgjennomsnittet er på 70,8 prosent. De siste årene har det blitt iverksatt mange tiltak for å nå målsettingen, ikke minst overfor den ungdomsgruppen som ikke er kvalifisert for lærekontrakt og for Oppfølgingstjeneste-ungdommer generelt. Dette arbeidet har skapt mange nye verktøy for Oppfølgingstjenesten. Et av disse er Jobbskolen i Kristiansand som nå er i ferd med å bli etablert som en permanent virksomhet.

Jobbskolen i Kristiansand, som er drevet av NAV, er etablert som et prosjekt, finansiert av midler via Arbeids- og velferdsdirektoratet.  Målsettingen er å føre ungdommene tilbake til videregående skole. Jobbskolen Kristiansand har vært en inspirasjonskilde for etablering av andre jobbskoler i regionen. Den er blitt løftet frem som et pionerprosjekt og har hatt besøk av både statsråd og internasjonale grupper, blant fra OECD og fra Bulgaria, som ønsker å ta lærdom av denne modellen.

I forarbeidet til jobbskolemodellen var Vest-Agder fylkeskommune via Ny Giv tett involvert og har fra oppstarten januar 2013 vært sentrale i styringsgruppen. Metodikken her er et gruppeinntak hver sjette uke der cirka15 ungdommer starter opp. I løpet av seks uker skal de være avklart for enten arbeidspraksis, skolebaserte studier eller sosial mestring ved å være i gruppen. Jobbskolen Kristiansand betjener rundt 100 ungdommer i året.

Jobbskolen Kristiansand har en styringsgruppe der fylkeskommunen har tatt aktivt del. Nå er Jobbskolen i ferd med å implementeres i ordinær drift etter å ha fått prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet i nærmere tre år.  NAV/Kristiansand kommune har derfor denne høsten invitert til samarbeid og det har vært flere møter mellom utdanningsavdelingen i fylkeskommunen og NAV-leder der en har sett på ansvarsfordeling og hvor mye det er naturlig at fylkeskommunen kan bidra med. Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning ble tirsdag orientert om at Kristiansand kommune har søkt fylkeskommunen om en støtte i størrelsesorden 1,5 millioner kroner.

For inneværende vil fylkeskommunen bidra til en videreføring av Jobbskolen, men avventer beløpets størrelse inntil det er avklart om fylkeskommune får midler til forskningsbaserte prosjekter via Program for bedre gjennomføring. Mulige fremtidige bidrag vil også bli vurdert i arbeidet med kommende budsjett- og økonomiplaner.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. januar 2016 | Skriv ut siden