Sanner Jan Tore
Foto: Torbjørn Tandberg KMD

Foto: Torbjørn Tandberg KMD

Tirsdag ettermiddag møtte kommunalminister Jan Tore Sanner fylkesordførerkollegiet i Oslo for å drøfte regionreformen. Han ønsket innspill og spørsmål om reformen. Samtidig oppfordret han fylkeskommunene til å være fremoverlente i drøftingene om et nytt regionalt folkevalgt nivå. - Stortinget har vært klare på at det fortsatt skal være tre forvaltningsnivåer i Norge. Det er enighet om at vi ønsker en kommunereform med færre fylker og at flere oppgaver kan overføres til større regioner med mer ansvar, sa Sanner. Dermed må det utvikles et folkevalgt nivå som spesielt skal ha en rolle innenfor samfunnsutvikling og regional planlegging. Dagens struktur er ikke tilpasset fremtiden utfordringer og måten vi lever våre liv på, understreket Sanner. Han var tydelig på at det ikke vil komme nye oppgaver til dagens fylkeskommuner. Endringer i kommunestruktur må også få konsekvenser på fylkesnivå.

Det ble også klargjort at det nye regionale nivået ikke skal være en «overkommune», men ha spesielt ansvar for eksempel for næringsutvikling, arealplanlegging og klimautfordringer. På den måten kan ulike virkemidler, samordning mellom sektorer og regionale interesser ses i sammenheng. Sanner oppfordret fylkeskommunene til å definere en rolle for seg selv, se mulighetsrommet og deretter vurdere hvilke oppgaver og ansvar den rollen kan fylles med. Dette vil også kreve en innsats fra statens side, hvor det er behov for bedre samordning av statlige instanser og den regionale organiseringen av disse.

 

Flere av fylkeskommunene er i gang med nabopraten parallelt med at man har forventninger til at staten i større grad også må forplikte seg når det gjelder innholdet i de såkalte utviklingsoppgavene som regionene skal ha ansvar for. Sanner ber fylkeskommunene selv ta initiativ for å tegne kartet, men det vil også innbefatte en diskusjon om hvilken rolle kommunene skal ha. Flere representanter på møtet var opptatt av de nye regionenes myndighet – også i møte med staten - og hvilke ressurser som skal kanaliseres gjennom regionene. Det ble også fremhevet at en ny regional organisering kan være en motvekt mot ytterligere sentralisering og dermed bidra til styrket demokrati rundt i landet. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. januar 2016 | Skriv ut siden