Åseral kommune mener at en ny trase over fjellet fra Bortelid til Ljosland vil ha positive ringvirkninger for utviklingen innenfor turisme og reiseliv på Ljosland og Bortelid, samt i kommunen generelt. Strekningen som nå ønskes utbygd er regulert i 2009. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet saken onsdag. Utvalget besluttet at Vest-Agder fylkeskommune vil, som en oppfølging av samarbeidsavtalen med Åseral kommune for perioden 2015 til 2018, at ønske om ny trasé fra Bortelid til Ljosland skal vurderes når arbeidet med Handlingsprogrammet for fylkesveg for perioden 2018 til 2021 rulleres. Eventuell nødvendig dokumentasjon knyttet til vegprosjektet bestilles i forbindelse med dette arbeidet.

Vegen er totalt ti kilometer lang, fra fylkesveg 351 ved Øvregardsbrua på Ljosland til fylkesveg 352 i Bortelid, hvorav annen utbygger planlegger å bygge tre kilometer veg som følge av kraftutbygging. Kraftutbygger skal etter planen bygge veg fra Øvregardsbrua på Ljosland til avslutningen av vegen ved Langevassdammen. Det gjenstår dermed en restfinansiering av om lag sju kilometer veg for å få en vegforbindelse over heia. Kommunen har i 2009 kalkulert restkostnadene til å være på om lag 70 millioner kroner. Kostnadsoverslagene bør oppdateres. Det bør gjøres etter at vegstandard er vurdert på nytt og etter at det er gjort tilleggsutredninger av blant annet geoteknikk, geologi og rasfare.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. januar 2016 | Skriv ut siden