I Nasjonal Transportplan legges det opp til at de ni største byene skal inngå en Bymiljøavtale. Avtalen skal være helhetlig og se tiltak innenfor vei, kollektivtransport, sykkel og gange under ett, for på den måten å få best mulig effekt. Arealpolitikk, parkering og andre restriktive tiltak vil også være viktige elementer i en slik avtale. Det arbeides nå i Kristiansandsregionen med et forslag til Bymiljøavtale. Det gjenstår fremdeles en del arbeid før et forslag kan legges frem til regional behandling. Vil du vite mer om det som skjer kan du lese om dette på den nye nettsiden for prosjektet.

Målet med bymiljøavtalen, er at det økte transportbehovet vi får i regionen, blant annet som følge av befolkningsvekst, ikke skal føre til mer personbilkjøring. For å få til dette, må reiser som i utgangspunktet ville blitt gjort med bil i stedet gjøres med sykkel, til fots eller med buss.

I forslaget til bymiljøavtale for kristiansandsregionen ligger det i dag inne rundt 30 sykkelprosjekter, 40 gangeprosjekter og nesten 80 snarveiprosjekter. I tillegg kommer en rekke mindre tiltak og sekkeposter for tilrettelegging i kommunesentraene. 

Bymiljøavtalen er et samarbeid mellom stat, fylke, kommune – og deg og meg.

Du finner nettsiden her: www.bymiljoavtalen.no

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. januar 2016 | Skriv ut siden