Fylkesordfører Terje Damman hadde fredag 8. januar innkalt gruppelederne i fylkestinget til møte på Fylkeshuset i Kristiansand. Formålet med møtet var å utarbeide en uttalelse fra Vest-Agder fylkeskommune til en ny nasjonal sykehusplan. Gruppelederne uttaler, i sitt høringsinnspill som kan lese i sin helhet under, blant annet at de geografiske forhold, dårlig infrastruktur og nåværende kompetanse i regionen, tilsier at dagens sykehusstruktur i Vest-Agder opprettholdes.

Høringsinnspill fra Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune er generelt enig i planens hovedmålsettinger i forhold til pasient, ansatte og kvalitet. Vest-Agder fylkeskommune gir følgende innspill til planforslaget.

Trygghet for innbyggerne

Den nye planen må ha som hovedformål å styrke tryggheten for innbyggerne der de er bosatt. Dette er et bærende prinsipp for å sikre bosetting og utvikling i alle deler av landet vårt og er spesielt viktig for Vest-Agder fylke som har som mål at næringsutvikling og bosetting i distriktene skal styrkes. Ethvert tiltak i planen som øker usikkerheten omkring dette, vil ha langsiktige og negative konsekvenser for vårt arbeid med regional utvikling. Innbyggerundersøkelser viser at folk legger stor vekt på nærhet til sykehus når de blir spurt om hva som er viktig kvalitet for et bomiljø.

Pasient /pasientsikkerhet

VAF slutter seg til målet om bedre kvalitet og pasientsikkerhet innenfor rammen av at denne ikke må rokke med tryggheten til folk. De geografiske forhold, dårlig infrastruktur og nåværende kompetanse i regionen, tilsier at dagens sykehusstruktur i Vest-Agder opprettholdes.

Det betyr at sykehuset i Flekkefjord må beholde døgnbasert akuttkirurgi, medisin, anestesi, røntgen og laboratorie-tjenester med en operativ fødeavdeling. 

Vest-Agder fylkeskommune støtter planens forslag om å prioritere tilbudet i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Vi forutsetter en effekt av dette for vårt fylke.

Med grunnlag i et tydelig pasientfokus vil vi fraråde at lokalsykehus mister akuttkirurgi. Det vil bidra til at pasienter får et dårligere tilbud i sitt nærmiljø, lange reiseavstander, og beredskapen i forbindelse med større ulykker i sykehusets nærområde svekkes. Det vil også kunne bidra til rekrutteringsutfordringer, da sykehuset ikke oppleves som like attraktive å arbeide ved.

Sykehuset er et viktig kompetansesenter for regionen, og gir grunnleggende pasienttrygghet i samspill med fastlegene, legevakten og ambulansetjenesten.  

Vest-Agder fylkeskommune er opptatt av å gi likeverdig sykehustilbud til alle sine innbyggere.

Ansatte

Vi er enige i beskrivelsen av de utfordringene ny teknologi og nye behandlingsformer medfører for ansatte, og at disse må møtes med tiltak og kompetanseheving i samspill med de ansattes organisasjoner. Vi vil spesielt fremheve at dette også gjelder ved lokalsykehusene.

Det er viktig å merke seg at det i dag ikke er faglig belegg for å konkludere med at kvaliteten på mindre sykehus er dårligere enn på de større. Det bør derfor tilstrebes ordninger som i større grad kan bidra til å opprettholde og videreutvikle kompetanse på de mindre sykehusene gjennom bl.a. rullering av personell. På den måten kan man skaffe den nødvendige kompetanse og erfaring man trenger på de mindre sykehusene. Slike ordninger vil bidra til å opprettholde kvaliteten samtidig som man unngå en sterk sentralisering av spesialisttjenestene.

Funksjonsdeling og spesialisering

Innenfor rammen av at ethvert akutt sykehus må ha en tilfredsstillende beredskap på akuttkirurgi, indremedisin, anestesi og røntgen, er vi enige i målet om bedre oppgavefordeling og samarbeid mellom sykehus til beste for pasienten. Vi viser spesielt til at overføring av oppgaver til mindre sykehus bør prioriteres der det ligger til rette for dette. Vi mener det er avgjørende viktig med et tett og konstruktivt samarbeid innenfor helseforetakene. Stedlig ledelse på hvert enkelt sykehus, teamarbeid og fleksibilitet på tvers av sykehusene innenfor helseforetak, må prioriteres og styrkes. 

Vest-Agder fylkeskommune er ikke enig i regjeringens forslag om at akuttkirurgi kun skal forbeholdes sykehus med befolkningsgrunnlag 60 -80.000. Hovedregelen må være at alle somatiske sykehus innehar akuttfunksjon innenfor både kirurgi og medisin. Dette er grunnmuren i sykehusets akuttilbud. Et somatisk sykehus med akuttkirurgi vil styrke opplevelsen av trygghet hos mange fødende, spesielt 1.gangs fødende og ellers ved kompliserte fødsler.

Vi viser også til mulighetene som foreligger til ytterligere styrking og utvikling av samarbeid mellom Sørlandet sykehus HF og Universitetet i Agder og legger til grunn at dette blir prioritert i tida framover.

Kvalitet

Vest-Agder fylkeskommune er som regional utviklingsaktør opptatt av at Helseforetakene utvikler et tilbud som fremmer befolkningens behov for trygghet og helsetjenester på en best mulig måte. Vest-Agder fylkeskommune vil understreke viktigheten av å ha gode, nære sykehusfunksjoner og sikre den fremtidige eksistensen til avdelingene ved Sørlandet Sykehus HF gjennom å utvikle sykehustjenestene og bidra til høy kvalitet og viktige funksjoner med høy grad av pasientsikkerhet i fremtiden.

Vest-Agder fylkeskommune er av den oppfatning at det er av avgjørende betydning at Flekkefjord sykehus opprettholder sitt tilbud innenfor akuttkirurgi i framtida. Dette vil skape trygghet for berørte innbyggere og styrke beredskapen ved større ulykker.

Stortinget bør avklare
Vest-Agder fylkeskommune mener det er viktig at Stortinget avklarer hva et lokalsykehus minimum skal inneholde.
Dersom dette ansvaret legges til helseforetakene, kan resultatet bli gradvis nedbygging og avvikling av flere av dagens fullverdige lokalsykehus.

Fortsatt usikkerhet rundt lokalsykehusene er det bare Stortinget som kan sørge for blir fjernet. Vest-Agder fylkeskommune ber Stortinget vedta at Flekkefjord sykehus og de 4 andre som nevnes i meldingen, opprettholdes med døgnbasert akuttkirurgi, medisin, anestesi, røntgen og laboratorie-tjenester med en operativ fødeavdeling.   

Vedlegg: Som vedlegg til dette høringsnotatet legges saksprotokoll fra Vest-Agder fylkeskommunes fylkesting 21.10.2014 vedrørende høringsuttalelse behandling av vedtatt utviklingsplan 2030 Sørlandets sykehus HF.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. januar 2016 | Skriv ut siden