Fylkesutvalget i Vest-Agder bevilget tirsdag tre millioner kroner til "NY VEKST i Agder" som er et omstillingsprosjekt i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune. Bevilgningen forutsetter at Aust-Agder fylkeskommune bevilger to millioner kroner til samme formål i 2016. Prosjektet skal fremme nyskaping og fornyelse og forsterkning av eksisterende næringer. Det opprettes som ledd i å møte utfordringene som følger av omstilling i regionens næringsliv, da særlig olje- og gassleverandørindustrien.

I Regionplan Agder 2020, er et av fem hovedsatsningsområder for regionen “verdiskapning bygd på kunnskap”. NY VEKST i Agder vil være tett knyttet til oppfølgningen av regionplanen. Også den regionale planen for innovasjon og bærekraftig verdiskapning Agder 2015 – 2030, som ble vedtatt i juni 2015, tar for seg ulike strategiske grep innenfor næringsutviklingen frem mot 2030. Utarbeidelsen av handlingsprogrammet for den planen vil koordineres med tiltak og satsinger i NY VEKST i Agder for å oppnå best mulig effekter av tiltakene.

Midlene i "NY VEKST i Agder" skal lyses ut gjennom regionalforvaltning.no. De skal benyttes til delfinansiering av konkrete omstillingstiltak i Agder i 2016. Søknadene følger ordinær saksbehandling. I de tilfeller hvor behandling i fylkesutvalget vil forsinke tiltaket, gis fylkesrådmannen fullmakt til å fatte vedtak. Fylkesutvalget orienteres da på første møte etter at vedtak er fattet.

Resultatet av arbeidet med "NY VEKST i Agder" vurderes ved utgangen av 2016 før det blir tatt stilling til en eventuell videreføring i 2017.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. februar 2016 | Skriv ut siden