Ved behandling av statsbudsjettet for 2016 vedtok Stortinget å opprette en bevilgning til fylkesveier og andre infrastrukturtiltak i kommuner som søker om sammenslåing. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå meddelt at kommuner som har fattet vedtak om sammenslåing innen 1. juli i år kan søke om midler. Det er satt av 50 millioner kroner til ordningen i 2016. Fylkeskommuner og kommuner kan søke i samråd med hverandre. Dette innebærer at både fylkeskommuner og kommuner kan være prosjekteier, men begge parter må stå som søkere. Unntak gjøres for rene kommunale tiltak, det vil si tiltak som bare berører kommunen, der kommunen kan søke alene. Kommunen skal da orientere fylkeskommunen om søknaden.

Det kan søkes om støtte til etablering eller forbedring av veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak. Med veier menes for det første ulike typer veier som for eksempel bilveier, gang- og sykkelveier, sjøveier, fergeforbindelser mv., for det andre infrastruktur knyttet til disse veiene som for eksempel avkjøringer, rundkjøringer, gatelys, sikringstiltak mv., og for det tredje ulike forvaltningsoppgaver knyttet til disse tiltakene som for eksempel planlegging mv. Med bredbånd menes det støtte til tiltak i forbindelse med kommunenes og fylkeskommunenes egen infrastruktur, og da til tiltak som har betydning for byggingen av den nye kommunen. Med andre digitaliseringstiltak menes for eksempel utvikling av digitale tjenester.

Det vil bli gjort en helhetsvurdering av søknadene opp mot målet for ordningen.Tiltaket må befinne seg fysisk i en kommune som har fattet vedtak om å slå seg sammen innen 1. juli 2016. Tiltaket må være planlagt iverksatt innen 31.12.2018. Søknadsfristen for ordningen er 11. april 2016. Søknadene blir behandlet etter at det er fattet formelle vedtak lokalt om sammenslåing.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. februar 2016 | Skriv ut siden